Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-02-2017

Els Plens

Potser t'agradaria compartir ...   

Es poden consultar les actes dels Plens des de 2016 accedint al Portal de transparència a la Seu-electrònica, o des d'aquest enllaç

 

COMPETÈNCIES DEL PLE

- El control i fiscalització dels òrgans de govern.

 

- Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats referides en l’article 25; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats, l’adopció o modificació de la seva bandera, anagrama o escut.

 

- L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació final dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística així com els convenis que tinguin com objectiu l’alteració de qualsevol d’aquests instruments.

 

- L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

 

- La determinació de recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació de comptes, tot d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

- L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

 

- L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

 

- El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques.

 

- L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball . La fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim de personal eventual.

 

- L’alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic.

 

- El que correspon al Ple per exigir per la seva aprovació una majoria especial.

 

- La votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

 

PERIODICITAT DEL PLE
La periodicitat de les sessions ordinàries del Ple és trimestral: el tercer dijous a mes vençut de cada trimestre.

 

COMPOSICIÓ DEL PLE
Componen el Ple de l'Ajuntament, l'alcalde i tots els regidors de la legislatura. En total 11 membres amb dret a vot.En cas de empat en les votacions, s'aplica el vot de qualitat de l'alcalde, que passa a tenir valor doble.

 

 

Potser t'agradaria compartir ...