Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

30-10-2015

Mapes acústics

Potser t'agradaria compartir...

EDICTE
S’informa que, el Ple de la Corporació Municipal celebrat el dia 20 d’octubre de 2010, va aprovar els nous mapes de capacitat acústica del municipi de Sant Jaume dels Domenys que modifiquen els aprovats pel Ple de la Corporació en data 16 de juny de 2005 per adequar-los d’acord amb els paràmetres del Decret 176/2099 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica..
Tal i com s'estableix a la Llei de Parlament de Catalunya 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, se sotmet aquest a informació pública pel termini mínim de trenta dies, per a que les persones interessades puguin consultar-lo i fer les al·legacions que estimin oportunes.
Sant Jaume dels Domenys, 25 d’octubre de 2010
L’alcalde,

Miquel Martil Darder

Potser t'agradaria compartir...