Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

02-08-2019

Retribucions càrrecs electes

Potser t'agradaria compartir ...   

RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES I CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES

 

Primer. Establir que, des del dia següent a data del Ple d’organització municipal, el senyor JOAN IGNASI LÓPEZ VILA,  alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial i percebent l’import de 18.900,00 € bruts anuals, significar que, aquesta dedicació parcial serà del 50%.

 

Per altre banda, s’estableix que, des del dia següent a la celebració del ple d’organització en MARC PALAU MORGADES regidor de la corporació municipal, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una retribució bruta anual de 18.900,00 €. De conformitat amb l’art. 75.2, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, significar que, aquesta dedicació parcial serà del 50%.

 

Per altre banda, s’estableix que, des del dia següent a la celebració del ple d’organització els regidors JOSE MARIA RUBIO GÓMEZ i XAVIER URGELL CALAF de la corporació municipal, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una retribució bruta anual de 9.240,00 €. De conformitat amb l’art. 75.2, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, significar que, aquesta dedicació parcial serà del 20%.

 

Segon. Aquestes retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.

 

Tercer. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

 

1.     Ple: 50,00 euros/sessió

2.     Junta de Govern Local: 295,00 euros/sessió

3.     Comissió Especial de Comptes: 50,00 euros/sessió

4.     Altres: indemnitzacions per km 0,25 euros/km 

 

Potser t'agradaria compartir ...