Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
31-07-2023

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Potser t'agradaria compartir ...   

La convocatòria de les subvencions té com a finalitat fomentar el desenvolupament d’activitats, programes i/o projectes culturals, esportius, juvenils, educatius i de conservació del medi natural impulsats per la societat civil al municipi, així com millorar la qualitat de vida de la ciutadania promovent la convivència i la cohesió social.

 

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes les entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu al municipi, i inscrites al Registre d’entitats, que es trobin al corrent de pagament amb les Agències Tributàries Estatal i Autonòmica, la Tresoreria General de la Seguretat Social, i l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la present convocatòria.

 

L’objecte d’aquestes subvencions és el suport en el finançament de les activitats i de les despeses ordinàries de les entitats beneficiàries descrites prèviament.

 

Podran ser objecte d’aquestes subvencions:

- Despeses ocasionades en la realització d’activitats, programes i/o projectes destinats a la promoció de la cultura, les tradicions i les festes populars

- Despeses ocasionades en la realització d’activitats, programes i/o projectes destinats a la participació, integració i formació juvenil

- Despeses ocasionades en la realització d’activitats, assegurances, quotes i/o serveis destinats a la promoció de l’esport

- Despeses ocasionades en la realització d’activitats, programes, serveis i/o projectes destinats al benestar de gent gran

- Despeses ocasionades en la realització d’activitats, programes, serveis i/o projectes per fomentar activitats pedagògiques, culturals, lúdiques i esportives en benefici de la formació dels alumnes de l’escola i la llar d’infants

- Les despeses de conservació de vehicles i la compra de material i equipaments destinats a la protecció i lluita contra incendis forestals

- Despeses ocasionades en accions de millora i conservació dels edificis de les societats culturals

- Despeses de subministraments d’electricitat o gas en instal·lacions municipals

 

No seran objecte d’aquestes subvencions:

- Les despeses de viatges

- Les dietes

- Les indemnitzacions

- Les despeses relatives a impostos

- Les despeses de gestoria

- Les despeses per la compra de plàstics d’un sol ús

 

L’òrgan competent per la resolució dels expedients es reserva el dret a complementar les subvencions atorgades amb pagaments en forma d’espècies sense perjudici al finançament de les despeses ordinàries previstes a la present convocatòria de subvencions. Aquests conceptes s’hauran de sol·licitar a través del model únic normalitzat de presentació de sol·licituds i tenen en tots els casos un nombre de peticions màximes per sol·licitud:

- Despeses en seguretat privada per 1 esdeveniment/any

 

Les sol·licituds s’han de formular d’acord amb el model únic normalitzat que inclou els següents continguts:

- Programa detallat de les activitats a realitzar per a les quals se sol·licita la subvenció.

- Pressupost total degudament desglossat en el qual figuri el cost de les activitats proposades i les fonts de finançament.

- Declaració responsable conforme el sol·licitant no es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

També es requeriran dos documents addicionals descrits a continuació. En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, el sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o dependència en què es van presentar o emetre:

- Document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant i, si escau, de la representació de qui signa la sol·licitud (còpia de l’escriptura de constitució o modificació, còpia de l’acta fundacional, estatuts, còpia del DNI, etc.).

- Document amb les dades bancàries, segons el model normalitzat i validat per l’entitat bancària.

 

En el cas que el sol·licitant no aporti tota la documentació o no compleixi els requisits establerts, se li requerirà perquè en el termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents perceptius. Si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, prèvia resolució dictada a l’efecte per la Junta de Govern Local.

 

Les sol·licituds s’han de formular segons el model normalitzat.

 

Es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament a través de la Seu electrònica amb certificat digital (article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

El termini de presentació de sol·licituds s'estableix a la convocatòria publicada al BOP i a la BNS. La data límit per a la presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent.

 

Els beneficiaris d’aquestes subvencions hauran de presentar la documentació justificativa, de conformitat amb l’article 8 de les bases reguladores.

 

Per a justificar la despesa realitzada els interessats hauran d'aportar la factura o document legalment exigible en cada cas i el resguard de la transferència bancària. També s'admetrà com a justificant del pagament la presentació del corresponent rebut degudament signat per l'emissor de la factura acreditativa de la despesa.

 

El pagament del 80% de la quantitat de la subvenció s’efectuarà en forma de bestreta en el moment de resoldre i notificació de l’expedient. El pagament del 20% restant de la quantitat de la subvenció s’efectuarà en el moment de rebre i aprovar la documentació justificativa del pagament inicial.

 

D’acord amb l’article 9 de les bases reguladores, en el cas de no existir crèdit adequat i suficient, la concessió de la subvenció quedarà sense efectes.

 

 

Consulteu les Bases completes en els arxius adjunts.

 

Potser t'agradaria compartir ...