Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

21-03-2023

Obert el període per presentar sol·licituds pel transport escolar del curs 2023-2024

Potser t'agradaria compartir...

Obert el període per presentar sol·licituds pel transport escolar del curs 2023-2024

El Consell Comarcal del Baix Penedès informa que s’ha obert el període de presentació de sol·licituds del servei de transport escolar pel curs 2023-2024, adreçat als  i les alumnes d’Educació Infantil i Primària (transport escolar no obligatori dins del municipi), d’ESO dins de mapa escolar i d’Educació Especial (transport obligatori entre municipis) i, alumnes de batxillerat, cicles formatius i d’ESO fora de mapa escolar (transport no obligatori).

 

La presentació de sol·licituds s’haurà de fer telemàticament, a través de la seu electrònica de la pagina web del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès on s’hi troba l’enllaç per accedir al tràmit corresponent. També es podrà sol·licitar de forma presencial demanant cita prèvia.

 

No es garantirà la plaça a l’inici de curs d’aquelles sol·licituds presentades amb posterioritat al 31 de juliol de 2023.

 

Les places pels alumnes de batxillerat i cicles formatius es confirmaran una vegada iniciat el curs escolar, un cop es disposi del nombre de places sobrants dels alumnes d’ESO, tot i que es pot presentar la sol·licitud des del mateix dia que la resta d’alumnat.

 

En el servei de transport no obligatori, el mètode d’admissió establert serà el seguiment de l’ordre dels registres d’entrada (Numero Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). En el cas de les línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint l’ordre a dalt esmentat.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ADJUNTAR

• Volant d’empadronament de l’alumne (només en alumnes d’ESO dins de mapa escolar).

• DNI/NIE/Passaport de l’alumne o, en el seu defecte, el llibre de família (només en alumnes de nova incorporació).

• DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor legal (només en alumnes de nova incorporació).

• Certificat de titularitat bancari per poder fer efectiu el cobrament de la quota del servei (només en els serveis de transport no obligatori i en cas de no haver-ho presentat anteriorment).

• Calendari en cas de custodia compartida (en el cas d’utilitzar diferents parades i/o línies), s’haurà d’adjuntar sentència i calendari dels dies de la custodia.

 

Si s’utilitzen dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i es pagaran per separat, amb les corresponents reduccions per germans.

 

En aquest enllaç trobareu tota la informació.

Potser t'agradaria compartir...