Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

29-11-2022

Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Sant Jaume

Potser t'agradaria compartir ...   
Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Sant Jaume

És voluntat de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys enfortir el seu compromís amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetllar per garantir la integritat i l’ètica institucional, juntament amb d’altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

 

El bon govern i la bona administració, en tant que obligacions jurídiques que vinculen els servidors públics i actuen com a límit en el nucli de l’exercici de les potestats discrecionals, exigeixen adoptar instruments que garanteixin el seu compliment, com és el disseny d’una infraestructura ètica que integri el marc d’integritat institucional, en el que l’elaboració i aprovació d’un codi ètic i de conducta esdevé una peça clau, juntament amb mecanismes eficaços de responsabilitat i control, que garanteixin també la vigilància ciutadana.

 

El codi estableix quines són les normes de conducta en relació amb els conflictes d’interessos, amb els grups d’interès, les relatives a la gestió de personal, les relatives a la gestió i aplicació dels recursos públics i les que corresponen a la transparència, l’accés a la informació i la participació. També estableix les pautes de conducta en matèria contractual, de subvencions i ajuts públics pels càrrecs electes.

 

Com a instrument de garantia del seguiment del codi ètic, s’ha creat una Bústia Ètica permetent que qualsevol persona i qualsevol servidor públic de la corporació comuniqui conductes que puguin ser contràries a les previstes al codi. Per comunicar incidències cal fer-ho a través del tràmit corresponent a la Seu Electrònica o dirigint-se a les oficines de l’Ajuntament. S’ha creat també una comissió de seguiment del codi que es reunirà amb caràcter anual.

 

El codi va ser aprovat per unanimitat en el Ple celebrat el passat mes de setembre.

 

Podeu llegir el document de la proposta a l’arxiu adjunt.

Potser t'agradaria compartir ...