Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

29-08-2022

Nova ordenança municipal reguladora de l'ús i defensa dels camins públics rurals

Potser t'agradaria compartir ...   
Nova ordenança municipal reguladora de l'ús i defensa dels camins públics rurals

Oberta a la participació ciutadana l'exposició pública de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i defensa dels camins públics rurals, que es pot consultar al portal decidim.santjaumedelsdomenys.cat. El període per presentar propostes i suggeriments finalitzarà el dia 29 de setembre i és a partir de llavors que s’haurà de sotmetre la seva aprovació a la validació del Ple.

 

La nova ordenança és l’instrument que proporciona seguretat jurídica a l’Ajuntament, als veïns i als propietaris del terme municipal, ja que delimita clarament un marc recíproc de drets i obligacions. Això facilita de retruc el desplegament i l’exercici de les competències, potestats i obligacions legals que té el municipi en l’àmbit de la gestió dels camins i l’ordenació de la mobilitat rural (com ara el manteniment, la millora i la senyalització de camins, la concessió de llicències, o sancions en cas de desperfectes etc.).

 

L'Ordenança s'ha redactat en base a l'inventari de camins que s'ha fet i que és un registre administratiu que identifica i descriu els camins públics d’ús públic de titularitat municipal. El fet de disposar d’un inventari de camins públics és rellevant en diferents àmbits, com la gestió i millora de la mobilitat local, la protecció i defensa del domini públic o la conservació i la promoció del patrimoni cultural.

 

L'inventari inclou tots els camins d’ús públic, és a dir totes les vies de comunicació públiques destinades a l’ús comú general situades en sòl no urbanitzable excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei de carreteres, amb independència de llur tipologia morfològica i funcionalitat.

 

 

Potser t'agradaria compartir ...