Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

07-04-2022

ANUNCI: 07.04.2022 Convocatòria d’una borsa de treball de places d’administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Potser t'agradaria compartir...

Des del dia 8 d’abril, es pot presentar la sol·licitud per participar en el procés selectiu d’una borsa de treball de places d’administratiu/va, funcionari interí o laboral, de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

 

L’Anunci sobre aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu ha estat publicat el dia 7 d’abril al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció funcionaris interins i de personal laboral temporal per a la creació d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, de places  d’administratiu/va, enquadrada en l’escala d’administració general, grup C1, quan es produeixin algun dels següents supòsits:

a. L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera per un termini màxim de tres anys.

b. La substitució transitòria de titulars, durant el temps estrictament necessari.

c. L’execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys.

d. L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de nou mesos, dins un període de divuit mesos.

e. El contracte de relleu, que només es pot subscriure amb un treballador en situació de desocupació o que tingui concertat amb l’Ajuntament un contracte de durada determinada.

f. Qualsevol de les modalitats de contractació de personal laboral temporal prevista en la legislació laboral.

 

La sol·licitud per presentar-se al procés selectiu s’ha de fer telemàticament a través de la Seu electrònica de l’ajuntament (Procés selectiu d’una borsa de treball de places d’administratiu/va, funcionari interí o laboral).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci al DOGC, per tant, el darrer dia serà el 25 d’abril.

 

Les Bases específiques les podeu consultar a l’arxiu adjunt o a la publicació feta el 31 de març al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Potser t'agradaria compartir...