Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

10-01-2022

El 31 de gener finalitza el termini per a justificar les subvencions per entitats i societats de l’any 2021

Potser t'agradaria compartir ...   
El 31 de gener finalitza el termini per a justificar les subvencions per entitats i societats de l’any 2021

D’acord amb el que es disposa a les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions, aquestes han de presentar la documentació de la justificació de la subvenció rebuda fins el 31 de gener. En breu s’obrirà la convocatòria pel 2022.

 

Les subvencions tenen com a finalitat fomentar el desenvolupament d’activitats, programes i/o projectes culturals, esportius, juvenils, educatius i de conservació del medi natural, impulsats per la societat civil al municipi, així com millorar la qualitat de vida de la ciutadania promovent la convivència i la cohesió social. La partida pressupostària prevista per aquestes subvencions és de 74.000,00 euros.

 

L’atorgament de les subvencions funciona per concurrència competitiva, és a dir, els sol·licitants van haver de presentar una previsió de calendari d’activitats i d’ingressos i despeses per a l’any 2021. Cada entitat va rebre ja el 80% del pagament de forma anticipada, atorgat per la Junta de Govern Local d’acord a la documentació presentada.

 

A mode de recordatori i per poder finalitzar l’expedient, cal que les entitats i societats presentin la següent documentació per justificar la subvenció abans del 31 de gener:

Instància de presentació de la subvenció

- Memòria de les activitats o projectes

- Un exemplar de la publicitat que s’hagi realitzat sobre l’activitat o activitats subvencionades, on hi consti la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament o la declaració del president/a conforme no han realitzat l’activitat

- Si la subvenció s’ha atorgat per l’activitat global de l’entitat, s’haurà de presentar el balanç anual d’ingressos i despeses de l’any

- Factures, rebuts o tiquets de caixa que justifiquin el 100% del cost de l’activitat, encara que la part subvencionada sigui de menys percentatge

 

Tota la documentació ha de ser original. Si l’entitat ho sol·licita, l’Ajuntament podrà retornar els originals després d’haver-los examinat, compulsats i posat el segell corresponent.

 

Han de portar el segell de “cobrat” o “pagat” i les dades de l’emissor de la factura adjuntant el justificant conforme s’ha fet el pagament.

 

Han de correspondre a l’activitat o activitats subvencionades i han de ser despeses necessàries per realitzar les activitats.

 

Han de portar les dades i el NIF del sol·licitant.

 

Han de ser vàlides en tràfic jurídic mercantil.

 

No poden estar trencades, tatxades o ratllades.

 

Han de ser emeses durant l’any de la convocatòria de les subvencions.

 

En cas de ser tiquets susceptibles que s’esborrin les dades amb el pas del temps (presentades en paper tèrmic o similar), caldrà adjuntar-hi fotocòpia.

 

Potser t'agradaria compartir ...