Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

19-03-2021

S'obre el període per fer la sol·licitud del servei de transport escolar per al curs escolar 2021-2022

Potser t'agradaria compartir ...   
S'obre el període per fer la sol·licitud del servei de transport escolar per al curs escolar 2021-2022

El dilluns, 22 de març, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre el període per recollir les sol·licituds pel servei de transport escolar pel curs 2021/2022 pels alumnes d'Educació Infantil i Primària (EIPRI – transport escolar no obligatori dins del municipi), ESO i Educació Especial (transport obligatori entre municipis). Pels alumnes de Batxillerat s’obrirà un període durant el mes d’octubre un cop es disposi del nombre de places a oferir.

 

La presentació de sol·licituds s’haurà de fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica del lloc web del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès, on s’hi trobarà l’enllaç per accedir al tràmit corresponent. 

 

En els cas dels alumnes d'Educació Infantil i primària, el mètode d’admissió establert serà la del seguiment rigorós de l’ordre dels registres d’entrada (Número Registre  d’Entrada/Dia/Mes/Hora). No es garantirà la plaça a la data de l’inici de curs, d’aquelles sol·licituds rebudes després del dia 30 d’abril de 2021. En el cas de les Línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint l’ordre a dalt esmentat. 

 

En el cas dels alumnes d’ESO i Educació Especial, no es garantirà la plaça a la data de l’inici de curs, d’aquelles sol·licituds rebudes després del dia 1 de juliol del 2021.

 

La documentació necessària que cal adjuntar per fer la sol·licitud és:

• Volant d’empadronament alumne (només alumnes d’ESO i EE desplaçats del seu municipi per mapa escolar). 

• DNI/NIE/Passaport de l’alumne, i del pare/mare o tutor (només en aquells alumnes de nova incorporació) 

• Per poder fer efectiva la domiciliació bancària del cobrament de la quota del servei (transport no obligatori), s’haurà d’adjuntar l’imprès de manament de càrrec (que es troba al web). Aquest haurà d’anar signat i segellat per l’entitat bancària corresponent. 

• Custòdia compartida (en el cas d’utilitzar diferents parades i/o línies), s’haurà d’adjuntar sentència i calendari dels dies de la custodia. Si s’utilitzen dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i  es pagaran per separat. 

 

Trobareu tota la informació necessària a la web del Consell Comarcal del Baix Penedès: www.ccbp.cat

Potser t'agradaria compartir ...