Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

25-04-2016

ANUNCI: 25.04.16 Resolució admesos i exclosos plaça secretari/ària d'intervenció

Potser t'agradaria compartir...

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM 77/2016

 

1. ANTECEDENTS

 

1.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 21 de març de 2016 es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1, que consta vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.

 

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPT número 62 de data 1 d’abril de 2016.

 

L’anunci de la convocatòria es va publicar en el DOGC número 7094 de data 7 d’abril 2016.

 

1.2. En data 18 d’abril de 2016 va finalitzar el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en el procés de selecció.

 

1.3. Els organismes corresponents han fet les propostes de membres que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció de secretari/ària - interventor/a interí/na.

 

2. FONAMENTS DE DRET

L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim de cinc dies aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves.

 

RESOLC:

Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol•licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:

 

Admesos:

1. 507G
2. 233J
3. 647S
4. 573Q
5. 733N
6. 057Y
7. 626E
8. 817E
9. 188D
10. 046N
11. 344L
12. 457R


Exclosos:

Cap

 

Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació i a la plana web.

 

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 5 dies naturals a comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de la present resolució (tauler o plana web) per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

 

Segon. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:

- President: JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
Suplent: MARIA DOLORS ROIG PASCUAL
- Vocals: FRANCISCO JOSÉ PUEYO GRACIA
CARMINA CUENCA MEDINA
Suplents: XAVIER SALVADOR VIVES
CARMEN VUELTA SANTÍN

 

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Tercer. El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici a la sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, el dia 18 de maig 2016 a les 9,00 hores.

 

Els aspirants admesos seran convocats en crida única,i l’ordre d’actuació serà per ordre alfabètic, segons la lletra per la qual comenci el primer cognom.

 

Quart. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de la corporació.

 

Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la plana web de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Sisè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

 

L’alcalde

 

 

Magí Pallarès Morgades
Sant Jaume dels Domenys a 22 d’abril de 2016

 

Potser t'agradaria compartir...