Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-10-2015

Verificació del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector A de la Torregassa Nord

Potser t'agradaria compartir...

 


ANUNCI


En data 31 d’octubre de 2013, el Ple de la Corporació celebrat en sessió extraordinària, va aprovar la verificació del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector A Torregassa Nord promogut per Masies de Barà Edificacions, SL i Parcel·les i Polígons, SL.

S’inicia el tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

L’expedient es pot consultar a les oficines municipals, de dilluns a divendres en horari d’oficina.
(Dilluns de 9.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores, i de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 hores).

Sant Jaume dels Domenys, 22 de novembre de 2013


L’alcaldeMagí Pallarès i Morgades


 • Projecte
  • Memòries
   • PPU 0901 5 Part 1
   • PPU 0901 5 Part 2
   • PPU 0901 5 Part 3
   • PPU 0901 5 Part 4
   • PPU 0901 5 Part 5
   • PPU 0901 5 Part 6
   • PPU 0901 5 Part 7
   • PPU 0901 5 Part 8
   • PPU 0901 5 Part 9
   • PPU 0901 5 Part 10
   • PPU 0901 5 Part 11
   • Zones inundables. Estudi d'inundabilitat
   • Conques naturals. Cursos naturals
   • Diagrama del sistema hidrològic
   • Fotografies i elements hidraúlics
   • Conca afluents per a càlculs hidrològics
   • Conques per al càlcul de la xarxa de pluvials
   • Xarxes pluvials
   • Geològic. Informe mediambiental
  • Plànols
   • Situació i emplaçament
   • Situació respecte plànol d'usos globals
   • Situació respecte plànol sector de Planejament
   • Topogràfic i Àmbit d'actuació
   • Usos actuals del sòl
   • Estructura de la propietat del sòl
   • Relació de propietats dins l'àmbit
   • Ordenació física
   • Zonificacions i Sistemes
   • Proposta de parcel·lació
   • Proposta d'alineacions, espais lliures i espais edificats
   • Percentatge mínim de cessions obligatòries i gratuïtes a l'Administració
   • Previsió de zones d'aparcament i desglossament de les zones verdes
   • Proposta de parcel·lació
   • Proposta esquema volumètric
   • Proposta d'esquema de planta tipus 6b. 1
   • Plànols perfils longitudinals I
   • Plànols perfils longitudinals II
   • Plànols perfils longitudinals III
   • Plànols perfils transversals tipus
   • Xarxa de clavergueram pluvial
   • Xarxa de clavegueram residual
   • Xarxa de baixa i mitja tensió
   • Xarxa d'aigua potable
   • Xarxa d'aigua de reg
   • Xarxa de gas
   • Xarxa enllumenat públic
   • Xarxa de telefonia
   • Senyalització
Potser t'agradaria compartir...