Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-10-2015

Projecte d'urbanització del sector H dels Arquets

Potser t'agradaria compartir...

  
Tots els arxius d'aquest projecte es poden consultar lliurement. No està permesa la descàrrega, còpia o distribució parcial o global de cap dels arxius annexats al projecte.

 Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys 

ANUNCI DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR "ELS ARQUETS"
 
ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de març de 2006 va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sector "Els Arquets" redactat per Agustí Pujol Hugas de l'empresa INTRAESA, amb un pressupost de 10.433.792,89 euros.

Mitjançant aquest edicte, que també es publicarà al diari EL PUNT, se sotmet l’esmentat projecte d'urbanització a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des de la data de la darrera publicació, perquè les persones interessades examinin el projecte i presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El projecte es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament i a la web municipal

 

https://www.santjaumedelsdomenys.cat/*projectearquets

 L’alcalde

 
Magí Pallarès Morgades

 

 • Projecte
  • Documents
   • A IN00260 - Índex
   • B IN00260 - Memòria
   • C IN0260 - ANNEX 01 - Topografia
   • IN00260 - AN.01-01
   • IN00260 - AN.01-02
   • IN00260 - AN.01-03
   • IN00260 - AN.01.04
   • IN00260 - AN.01-05
   • IN00260 - AN.01-06
   • IN00260 - AN.01-07
   • IN00260 - AN.01-08
   • IN00260 - AN.01-09
   • D IN00260 - ANNEX 02 - Reportatge fotogràfic
   • IN00260 - AN.02 Planta
   • IN00260 - AN.03-01
   • IN00260 - AN.03-02
   • IN00260 - AN.03-03
   • IN00260 - AN.03-04
   • F IN00260 - ANNEX 4 - Replanteig
   • G IN00260 - ANNEX 5 - Paviments
   • H IN00260 - ANNEX 6 - Clavegueram
   • IN00260 - AN.06-01 - Residuals
   • IN00260 - AN.06-02 - Pluvials
   • I IN00260 - ANNEX 7 - Instal·lació d'aigua potable
   • IN00260 - AN.07 Esquema
   • J IN00260 - ANNEX 8 - Instal·lació d'enllumenat públic
   • K IN00260 - ANNEX 9 - Instal·lació d'energia elèctrica
   • L IN00260 - ANNEX 10 - Centres de transformació
   • M IN00260 - ANNEX 11 - Jardineria i reg
   • N IN00260 - ANNEX 12 - Codi d'accessibilitat de Catalunya
   • O IN00260 - ANNEX 13 - Regulació d'enderrocs i altres residus de la construcció
   • P IN00260 - ANNEX 14 - Pla de control de qualitat
   • Q IN00260 - ANNEX 15 - Pla d'obra
   • IN00260 - AN.15 Planning d'obra
   • R IN00260 - ANNEX 16 - Justificació de preus
   • S IN00260 - ANNEX 17 - Estudi de seguretat i salut
   • IN00260 - AN.17-01 Situació i emplaçament
   • IN00260 - AN.17-02 Planta
   • IN00260 - AN.17-03.01
   • IN00260 - AN.17-03.02
   • IN00260 - AN.17-03.03
   • IN00260 - AN.17-03.04
   • IN00260 - AN.17-03.05
   • IN00260 - AN.17-03.06
   • IN00260 - AN.17-03.07
   • IN00260 - AN.17-03.08
   • IN00260 - AN.17-03.09
  • Plànols
  • Pressupost
Potser t'agradaria compartir...