Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-10-2015

Projecte d'Urbanització del sector G Sant Jaume Residencial Sud

Potser t'agradaria compartir...

 • Projecte
  • Documentació
   • Memòria i Annexos
    • Índex
    • Memòria
    • Annex 1: Càlculs de traçat
    • Annex 2: Determinació i dimensionat de ferms
    • Annex 3: Xarxa de clavegueram
    • Annex 4: Xarxa de distribució d'aigua potable
    • Annex 5: Xarxa de distribució de reg
    • Annex 6: Xarxa de distribució d'energia elèctrica
    • Annex 7a: Xarxa d'enllumenat públic (I)
    • Annex 7b: Xarxa d'enllumenat públic (II)
    • Annex 7c: Xarxa d'enllumenat públic (III)
    • Annex 7d: Xarxa d'enllumenat públic (IV)
    • Annex 7e: Xarxa d'enllumenat públic (V)
    • Annex 7f: Xarxa d'enllumenat públic (VI)
    • Annex 7g: Xarxa d'enllumenat (VII)
    • Annex 8: Xarxa de telecomunicacions
    • Annex 9: Senyalització
    • Annex 10: Coordinació de serveis
    • Annex 11: Programació d'obra
    • Annex 12a: Control de qualitat (I)
    • Annex 12b: Control de qualitat (II)
    • Annex 13: Compliment de les propostes per a la mobilitat
    • Annex 14: Estudi de gestió de residus
    • Annex 15a: Estudi de seguretat i salut (I)
    • Annex 15b: Estudi de seguretat i salut (II)
    • Annex 15c: Estudi de seguretat i salut (III)
    • Annex 15d: Estudi de seguretat i salut (IV)
    • Annex 16a: Informes (I)
    • Annex 16b: Informes (II)
   • Amidaments
    • Amidaments
    • Justificació de preus
    • Quadre de preus número 1
    • Quadre de preus número 2
    • Pressupost
   • Plec de prescripcions tècniques
    • Plec de prescripcions generals
    • Plec de prescripcions tècniques particulars
   • Estudi geotècnic
    • Estudi geotècnic
    • Annex 1 Foto aèrea i planta de situació general
    • Annex 2a Planta geològica
    • Annex 2b Perfils geològics
    • Annex 3a Registre de sondatge C1
    • Annex 3b Registre de sondatge C2
    • Annex 3c Registre de sondatge C3
    • Annex 3d Registre de sondatge C4
    • Annex 3e Registre de sondatge C5
    • Annex 3f Registre de sondatge C6
    • Annex 4 Assajos de laboratori
    • Annex 5 Reportatge fotogràfic
  • Plànols
   • I-01 Situació i emplaçament
   • I-02 Topogràfic
   • I-03 Foto plànol
   • I-04a Pla Parcial: Zonificació
   • I-04b Pla Parcial: Imatge de l'ordenació
   • I-04c Pla Parcial: Parcel·lació
   • I-05 Serveis urbanístics existents
   • P-01 Definició d'eixos
   • P-02 Definició geomètrica d'alineacions i rasants
   • P-03 Planta de talussos i situació de perfils i seccions
   • P-04 Perfils longitudinals dels vials
   • P-05 Seccions transversals dels vials
   • P-06 Planta de paviments
   • P-07 Detalls dels paviments
   • P-08 Xarxa de clavegueram. Aigües residuals
   • P-09 Perfils del clavegueram. Aigües residuals
   • P-10 Xarxa de clavegueram. Aigües pluvials
   • P-11 Perfils del clavegueram. Aigües pluvials
   • P-12 Detalls del clavegueram
   • P-13 Xarxa de distribució d'aigua potable
   • P-14 Detalls de la xarxa de distribució d'aigua potable
   • P-15 Xarxa de distribució de reg
   • P-16 Detalls de la xarxa de reg
   • P-17 Xarxa de distribució d'energia elèctrica
   • P-18 Detalls de la xarxa d'energia elèctrica
   • P-19 Xarxa d'enllumenat públic
   • P-20a Detalls de la xarxa d'enllumenat públic (I)
   • P-20b Detalls de la xarxa d'enllumenat públic (II)
   • P-21 Xarxa de telecomunicacions
   • P-22 Detalls de la xarxa de telecomunicacions
   • P-23 Xarxa de distribució de gas. Detalls
   • P-24 Seccions viàries. Seccions implantació serveis
   • P-25 Arbrat, mobiliari urbà i senyalització viària
   • P-26 Urbanització de les zones verdes
   • P-27 Detalls del mobiliari urbà i senyalització viària
   • P-28 Itineraris adaptats
Potser t'agradaria compartir...