Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

13-06-2015

Ple extraordinari de constitució del nou ajuntament del 13 de juny de 2015

Potser t'agradaria compartir ...   

Extracte de l'acta de la sessió pública de constitució del nou ajuntament, del 13 de juny de 2015.- Es constitueix la Mesa d'edat amb els Regidors electes de major i menor edat, la qual, de conformitat amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, i l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, Sr. Albert Carreras i Caralt, que actua com a President, pel Regidor electe de menys edat, Senyor Marc Palau i Morgades, que actua com a vocal, i pel Secretari de la Corporació.

Per ordre del senyor President de la Mesa d’edat, el senyor Secretari dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, establertes en els articles 194 i següents de la Llei orgànica del règim electoral general 5/1985, en la seva redacció actual, en concordança amb l’article 37 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.- La Junta Electoral de Zona del Vendrell en compliment del que disposa l’art. 108.5 de la Llei Orgànica de Regim Electoral General, en data 8 de juny del 2015 va estendre acta de proclamació de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig del 2015, certificant el nombre d’electors, de votants, de vots a candidatures, nombre de vots vàlids, de vots en blanc, de vots nuls, el nombre de vots i escons obtinguts per cada candidatura, com també la relació nominal de regidors electes per al municipi de Sant Jaume dels Domenys segons el següent resum:

Nombre electors 
  1.906
Nombre votants 1.231
Nombre de vots a candidats  1.125
Nombre de vots vàlids  1.180
Nombre de vots en blanc  55
Nombre de vots nuls  51
 
 
 CANDIDATURESVOTS OBTINGUTSNOMBRES ESCONS
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal)    398
 4
CiU (Convergència i Unió)  
 546   6
PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés)   181  1
D’acord amb el resultat reflectit, la Junta Electoral va proclamar Regidors electes els candidats d’acord amb la següent relació nominal:


Regidors electes

ERC

Sr. Joan Ignasi Lopez i Vila

Sr. Simó Casals i Jané

Sra. Núria Castillo i Marcó

Sr. Marc Bartra i HernanperezCiU

Sr. Magí Pallarès i Morgades

Sr. Xavier Vona i Casanella

Sr. Marc Palau i Morgades

Sra. Maria Josefa Roig i Batet

Sra. Montserrat Osorio i Vicente

Sr. Albert Carreras i CaraltPSC

Sr. Manel Cuenca i Guerrero- Es fa la comprovació de les credencials dels càrrecs electes acreditant la seva credencial davant el President de la Mesa d’edat prèvia citació del Secretari i que de conformitat amb l’art. 75 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, tots (càrrecs electes entrants) han presentat davant la Secretaria la preceptiva declaració d’interessos i queda constituïda la sessió.- Es procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, i cada un dels regidors/res, que d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent:

Sr. Joan Ignasi López i Vila: “Si, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i sobirà”.

Sr. Simó Casals i Jané:Si, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i sobirà”.

Sra. Núria Castillo i Marcó: “Si, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i sobirà”.

Sr. Marc Bartra i Hernanpérez: “Si, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i sobirà”.

Sr. Magí Pallarès i Morgades:“Si, ho juro”.

Sr. Xavier Vona i Casanella: “ Per imperatiu legal, ho prometo”.

Sr. Marc Palau i Morgades: “Per imperatiu legal, ho prometo”.

Sra. Maria Josefa Roig i Batet: “Si, prometo”.

Sra. Montserrat Osorio i Vicente: “Per imperatiu legal, ho prometo”.

Sr. Albert Carreras i Caralt: “Si,ho prometo”

Sr. Manel Cuenca Guerrero: “Si, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”.- Es realitza la votació i els regidors electes dipositen el seu vot a l’urna destinada a l’efecte. Una vegada efectuada la votació, es procedeix a realitzar l’escrutini,el resultat del qual és anunciat per la President de la Mesa d’edat, i és el següent:


 CANDIDATS  VOTS OBTINGUTS
Sr. Magí Pallarès i Morgades 
   6
Sr. Joan Ignasi López i Vila
 4
Sr. Manel Cuenca Guerrero   1
Vots nuls cap
Vots en blanc cap
 
I per majoria absoluta de vots en la primera votació, és proclamant Alcalde el Sr. Magí Pallarès i Morgades.
Potser t'agradaria compartir ...