Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

27-04-2015

Ple ordinari del 19 de març de 2015

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 19 de març de 2015.- S'aprova amb 9 vots a favor (5 CiU, 3 ERC i 1 PSC) i una abstenció (PSC), l'Acta de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament de 18 de desembre de 2014.- Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 234 a 238 del 2014 i del 1 al del 2015. Veure ANNEX 1.- Es dóna compte, de forma específica, del Decret d’alcaldia 239/2014 de modificació de crèdit 6.2014 de transferències de crèdit (Altes i baixes Capítol 1 de personal) (Expd. 235/2014). Veure ANNEX 2.- S'aprova definitivament, per unanimitat, el resum numèric general municipal d'habitants de les xifres obtingudes en la revisió d'1 de gener de 2014 amb les següents dades:

Concepte

Total

Homes

Dones

Població del municipi a 1 de gener de 2014

2.493

1.279

1.214- S'aprova inicialment, per unanimitat, el Reglament regulador del registre comptable de factures de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Veure ANNEX 3.- S'aprova, amb 8 vots a favor (5 CiU i 3 ERC) i 2 en contra (PSC), la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2015, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la pressupostat en el 2014 per aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 192.148,77 €.- Es ratifica per unanimitat, la modificació dels Estatuts del Consorci Universitari del Baix Penedès. Veure ANNEX 4.- S'aprova, per unanimitat, la creació dels fitxers que a continuació es detallen, d’acord amb les especificacions descrites a l'annex primer d’aquesta ordre:

  1. Turisme

  2. Llicències d’armes

  3. Bancs i Caixes

  4. Casal d’estiu

S'aprova la modificació dels fitxers de dades de caràcter personal que es recullen en l’annex segon d’aquesta Ordre i que són els següents:

A. Correu electrònic

B. Padró d’habitants

C. Registre d’entrada i sortida

D. Comptabilitat

E. Tributs

F. Gestió personal

G. Expedients

H. Declaració d’interessos de membres electes

I. Registre d’animals domèstics

J. Usuaris biblioteca

K. Joventut

L. Registre de nínxols- S'acorda, amb 9 vots a favor (CiU i ERC) i 2 en contra (PSC), instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats.

Potser t'agradaria compartir ...