Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

27-04-2015

Ple extraordinari del 27 d'abril de 2015

Potser t'agradaria compartir ...   

Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 27 d'abril de 2015.

- S'aprova, per unanimitat dels presents, el resultat del sorteig dels membres de les meses electorals per a la celebració de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.

- S'aprova per unanimitat dels presents,  Revocar i deixar sense efectes els models de declaració de registre d’interessos aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 3 de juny de 1999 i aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord. Veure ANNEX 1.

- Es dóna compte de l’aprovació inicial dels estatuts i les bases d’actuació de la Junta de compensació del sector G Sant Jaume Residencial Sud per la Junta de govern local en sessió ordinària de data 15/12/2014. (expd. 208/2014).

- Es dóna compte de l'Informe d’intervenció d’informació trimestral de tresoreria 2014 de compliment de l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Exercici 2014 Quart trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

58

131.910

Resta de pagaments239

215.718

Pagaments totals durant el trimestre

297

347.628

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural (*)

860

707.858

(*) L’import de 707.858 euros estan incloses el pagament totals fets durant el trimestre de 347.628 euros. Per tant l’import total i real d’obligacions pendents en les quals s’estigui incompliment el termini legal a la data de tancament del trimestre natural és de 360.230 euros. Només estan incloses les despeses corrents (Capítol 2 de despeses) però no estan incloses les despeses de personal (capítol 1), despeses financeres (Capítol 3) despeses de transferències corrents (Capítol 4) despeses d’inversió (Capítol 6) i les despeses del passius financer (Capítol 9)

- Es dóna compte de l'informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost del quart trimestre del 2014. (expd. 109/2014). Veure ANNEX 2.

- Es dóna compte del Decret d’alcaldia 58/2015, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. (expd. 88/2015). Veure ANNEX 3.


Potser t'agradaria compartir ...