Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

18-12-2014

Ple ordinari del 18 de desembre de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 18 de desembre de 2014.

Assisteixen 10 dels 11 regidors/es (6 de CiU, 3 d'ERC i 1 del PSC).- S'aprova, amb 9 vots a favor (6 de CiU, 2 d'ERC i 1 del PSC) i 1 abstenció (ERC), l'acta de la sessió ordinària del Ple del 18 de setembre de 2014, fent esmena d'una rectificació de conceptes a la pàgina 16, paràgraf sisè.- S'aprova, amb 9 vots a favor (6 de CiU, 2 d'ERC i 1 del PSC) i 1 abstenció (ERC), l'acta de la sessió extraordinària del ple del 22 de setembre de 2014.- S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de 20 d’octubre de 2014.- Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 176 a 186 i del 188 al 233 de 2014. Veure ANNEX 1.- Es dóna compte de forma específica de la Resolució d’alcaldia 187 de data 01/10/2014. Veure ANNEX 2.- S'aprova, per unanimitat, acceptar les bases de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà per a què realitzin actuacions adreçades al programa de neteja previst de realitzar per a la neteja dels elements vegetals de la ribera del Papiolet, (Torrent del Papiolet) d’acord l’establert a la Resolució TES/2465/2014 de 23 d’octubre, del Departament de Territori i Sostenibilitat.- Es dóna compte de l'informe d’intervenció d’informació trimestral de tresoreria 2014 en compliment de l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Veure ANNEX 3.- Es dóna compte de l'Informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost tercer trimestre del 2014. Veure ANNEX 4- S'aprova inicialment, amb 6 vots a favor (CiU9 i 4 en contra (ERC i PSC) el pressupost general per a l’exercici de 2015 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic. Veure'l resumit per capítols en ANNEX 5.- S'aprova, per unanimitat, manifestar el suport a les justes i necessàries reivindicacions dels Bombers Voluntaris de Catalunya, denunciant d’immobilisme i la falta de voluntat política per solucionar aquesta situació. S'acorda instar a l’honorable conseller d’Interior del govern català perquè mostri una actitud més decidida i dialogant per tal de resoldre aquesta situació, convocant un grup de treball amb participació de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, per donar resposta a les propostes exposades i es configuri un marc normatiu que garanteixi les demandes legítimes dels bombers voluntaris de Catalunya. Es demana a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que recolzin públicament aquesta iniciativa i promoguin iniciatives legislatives que recullin les demandes exposades, configurant així un verdader sistema mixt que doni resposta a les necessitats del territori. Veure ANNEX 6.

Potser t'agradaria compartir ...