Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

18-09-2014

Ple ordinari del 18 de setembre de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 18 de setembre de 2014.- S'aproven les actes de les sessions anteriors:

Sessió ordinària del 19 de juny de 2014, amb l'esmena tècnica sobre els festius locals, a la pàgina 34, paràgraf 10 (aprovada amb 7 vots a favor (6 de CiU i 1 d'ERC) i 1 abstenció (PSC)).

Sessió extraordinària del 7 d'agost de 2014, amb esmena de puntualització a la pàgina 6, paràgraf 18 (aprovada amb 7 vots a favor (5 CiU, 1 ERC i 1 PSC) i 2 abstencions (1 CiU i 1 ERC)).- És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 118 al 175 del 2014. Veure ANNEX 1.- Es ratifica, per unanimitat, el Decret d’alcaldia 168/2014 de data 22 d’agost del 2014 de redistribució subvenció PAM de la Diputació de Tarragona anualitat 2014-2015. Veure ANNEX 2.- S'acorda, per unanimitat, proposar el nomenament com a Jutge de Pau substitut al SR. JOSEP SANAHUJA PIÑOL, i trametre la certificació de l’acord al Jutjat degà de primera instància i instrucció del Vendrell, per la seva tramesa a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, que és l’òrgan competent pel nomenament dels jutges de pau a Catalunya.- S'aproven definitivament, amb 6 vots a favor (CiU) i 3 en contra (2 ERC i 1 PSC), els comptes generals de 2013 en el mateix sentit que el dictamen de Comissió Especial de Comptes de 16 de juny del 2014. Veure ANNEX 3.- Es dóna compte, vista la informació del Departament de Comptabilitat en relació al registre de Factures, de la relació de factures i indicació de grau de compliment de terminis indicats a la llei 15/2010, relatius exclusivament a la data de pagament des de la data del registre de factures i seguint el format on line (IT) reclamat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat es la següent:Exercici 2014Segon Trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

53

99.616

Resta de pagaments135

137.263

Pagaments totals durant el trimestre

188

236.879

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural (*)

727

538.303

(*) L’import de 538.303 euros estan incloses el pagament totals fets durant el trimestre de 236.879 euros. Per tant l’import total i real d’obligacions pendents en les quals s’estigui incompliment el termini legal a la data de tancament del trimestre natural és de 301.424 euros.

Només estan incloses les despeses corrents (Capítol 2 de despeses) però no estan incloses les despeses de personal (capítol 1), despeses financeres (Capítol 3) despeses de transferències corrents (Capítol 4) despeses d’inversió (Capítol 6) i les despeses del passius financer (Capítol 9).

OBSERVACIONS GLOBALS DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2014:

S’ha de assenyalar la conveniència de redactar un pla de tresoreria que hauria d’especificar la possibilitat o no de complir amb la llei de la morositat, tenint en compte la dificultat de simultània tal Llei amb el RD Llei 8/2010, de 20 de maig sobre reducció de dèficit públic que diu: “Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año”.

Cal mencionar que la Intervenció està preparant el Pla de Disposició de pagaments i el pla de Tresoreria amb el Servei Econòmic Financer del SAM ( Servei d’Assistència Municipal) de la Diputació de Tarragona.- Es dóna compte de l'informe d'intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost del segon trimestre de 2014 (Expedient 109/2014). Veure ANNEX 4.

Potser t'agradaria compartir ...