Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

01-09-2014

EDICTE: 01.09.14 Aprovació provisional ordenança preus venda bosses compostables

Potser t'agradaria compartir...

EDICTEL’Ajuntament en sessió plenària ordinària celebrada el dia 7 d’agost de 2014, va acordar aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’ordenança  fiscal núm. 3 reguladora del preu públic per a la venda de bosses compostables.

 

De conformitat amb allò que disposa l’article 17 i 41 i ss del Text refós de la Llei d’hisendes locals i l’¡article 49.b. de la Llei reguladora de les bases de règim local l’acord precedent es sotmet a informació pública i audiència als interessats pel un termini de 30 dies hàbils des de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de reclamacions.

 

En cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’acord posterior per par de la corporació.

 

Sant Jaume dels Domenys, 1 de setembre de 2014

 

L’alcalde

 

 

 

Magí Pallarès Morgades

Potser t'agradaria compartir...