Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

13-08-2014

EDICTE: 13.08.14 Aprovació definitiva taxa menjador escolar 2014 - 2015

Potser t'agradaria compartir...

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA


Com que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sobre la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de menjador escolar, el text íntegre de les quals es fan públic d’acord amb l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.


Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de menjador escolar:

“Article 6è. Quota tributaria

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Preus menú/ dia

Alumnes


 Preu d’1 a 19 tiquets
6,20 € tiquet
 Preu de 20 tiquets o més 5,90 € tiquet
  

Mestres


Preu tiquet 
 5,40 € tiquet
*Preu de 20 tiquets o més 5.10 € tiquet
(* S’afegeix aquest nou concepte per tal d’afavorir la continuïtat de l’ús del menjador escolar per part del professorat)

Contra aquest Acord, d’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sant Jaume dels Domenys, 13 d’agost 2014


L'alcalde,Magí Pallarès Morgades
Potser t'agradaria compartir...