Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

07-08-2014

Ple extraordinari del 7 d'agost de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   

 
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 7 d'agost de 2014.

Assistència de 10 regidors (5 de CiU, 2 d'ERC i 2 de PSC)- S'acorda per unanimitat, l’aprovació de la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal del preu públic núm. 3 reguladora del preu públic per a la venda de bosses compostables al municipi. Veure ANNEX 1.- Es desestima per unanimitat, la proposta presentada per l’empresa concessionària de la gestió del servei públic d’abastament i sanejament de l’aigua FCC Aqualia, SA de l’actualització de tarifes de l’aigua i de quota de servei pel període compres a partir de l’1 de juny del 2014 al 31 de maig del 2015 (sense IVA) de data 13 de juny del 2014, registre d’entrada número 1504 de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys que es manifesta a la part expositiva, per no haver presentada en temps i forma la documentació requerida en compliment dels articles 10, 11 i 12 del decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicatsPotser t'agradaria compartir ...