Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

25-06-2014

EDICTE: 25.06.14 Aprovació provisional modificació taxa menjador escolar 2014-2015

Potser t'agradaria compartir...

 
EDICTE

L'Ajuntament en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 19 de juny de 2014, va acordar aprovar provisionalment la modificació de la taxa que a continuació es relaciona:

-    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20, REGULADORA DE LA TAXA DEL MENJADOR ESCOLAR CURS 2014-2015.

De conformitat amb allò que disposa l’article 17 de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals i l’article 49 b de la Llei 7/85 de 2 d’abril, l’acord precedent es sotmet a informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies hàbils des de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de reclamacions.

En cas que no es presentin reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord posterior per part de la corporació.

Sant Jaume dels Domenys, 25 de juny de 2014

L’alcalde
Magí Pallarès Morgades

Potser t'agradaria compartir...