Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

19-06-2014

Ple ordinari del 19 de juny de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   

Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 19 de juny de 2014.

Assistència de 10 regidors (6 de CiU, 3 d'ERC i 1 del PSC).- S'aprova, amb 7 vots a favor (6 CiU, 2 ERC i 1 PSC) i 1 abstenció (ERC), l'acta de la sessió ordinària Ple 20 de març del 2014- S'aprova, per unanimitat dels presents, l'acta de la sessió extraordinària Ple 28 d’abril de 2014.- Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 45 al 117 del 2014. Veure ANNEX 1.- Es dóna compte del Decret d'alcaldia 64/2014 d'aprovació de la liquidació del pressupost 2013 (EXPD. 46/2014). Veure ANNEX 2.- Es dóna compte del Decret d'Alcaldia 100/2014 de modificació de crèdit pe incorporació de romanents de crèdit d'exercicis anteriors, al pressupost de 2014 (EXPD 96/2014). Veure ANNEX 3.- Es dóna compte del Decret d'Alcaldia 101/2014 de modificació per generació de crèdit (EXPD. 111/14). Veure ANNEX 4.- Es ratifica, amb 5 vots a favor (CiU) i 4 en contra (ERC i PSC), el Decret d’alcaldia 59/2014 de data 28 de març del 2014 d’aprovació del pla pressupostari a mig termini 2015 a 2017. Veure ANNEX 5.- Es dóna compte de la intervenció, de l'informe anual sobre la morositat de l'anualitat 2013. Veure ANNEX 6.- Es dóna compte de l'informe d’intervenció d’informació trimestral de tresoreria 2014 de compliment de l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Veure ANNEX 7.- Es dóna compte de l'informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost primer trimestre del 2014. Veure ANNEX 8.- S'aprova per unanimitat, el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 110.529,86 €. Veure ANNEX 9.- S'aprova per unanimitat, la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2014, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2013 per aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 219.118,46 €.- S'aprova per unanimitat, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de menjador escolar.

Preus menú/ dia

Alumnes

Preu d’1 a 19 tiquets 6,20 € tiquet

Preu de 20 tiquets o més 5,90 € tiquet

Mestres

Preu tiquet d’1 a 19 tiquets5,40 € tiquet

*Preu de 20 tiquets o més5.10 € tiquet

(*S’afegeix aquest nou concepte per tal d’afavorir la continuïtat de l’ús del menjador escolar per part del professorat)- S'aprova per unanimitat, la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL: Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic. Veure ANNEX 10.- S'accepta, per unanimitat, les bases de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà perquè realitzin actuacions adreçades al programa de neteja previst de realitzar per a la neteja dels elements vegetals de la ribera del Papiolet, (Torrent del Papiolet) d’acord l’establert a la Resolució TES/898/2014 de 14 d’abril, del Departament de Territori i Sostenibilitat.- S'acorda renunciar, amb 9 vots a favor (CiU i ERC), i 1 abstenció (PSC), a l’execució de l’obra anomenada “Adequació de la zona esportiva de la Torregassa” (MN 2012/400), que ascendia a un import de 62.966,66 €, subvencionada dins el Pla Únic d’Obres i Serveis 2012 amb un import de 44.076,66 €, i sol·licitar el pagament de la subvenció del 50 % que ascendeix a 22.038,33 €.- S'aprova per unanimitat, fixar com a festes locals retribuïdes i no recuperables per l’any 2015, els dies 24 i 27 de juliol de 2015.- S'aprova provisionalment i per unanimitat, el Pla Especial Masies del Gatell que té per objecte reordenar les unitats residencials diferenciades existents de la masia, consolidar els usos actuals i tradicionals afegint-hi de nous i consolidar les ocupacions, els volums i les superfícies edificades.- S'acorda, per unanimitat, manifestar la necessitat que el Registres Civils es mantinguin tal com estan en l'actualitat, prestant un servei gratuït i públic a la ciutadania. Es recolza i valora la necessitat que els Registres Civils continuïn prestant els seus serveis de forma directa, sense veure disminuïts els seus recursos i competències, i instar a la societat i al Govern de la Generalitat a la defensa dels Registres Civils com a servei públic i gratuït, que asseguri l'agilitat i facilitació dels tràmits que ha de realitzar la ciutadania, assumint les competències de caràcter executiu que corresponen a les CCAA en aquesta matèria de conformitat amb el previst en la Llei 20/2011, de Registre Civil.- S'acorda per unanimitat, rebutjar l'aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i curricular de l'escola catalana i es dóna suport a Somescola per la mobilització reivindicativa en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir el propi model educatiu.Potser t'agradaria compartir ...