Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

14-05-2014

ANUNCI: 14.05.14 Aprovació definitiva ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per a l'expedició de documents administratius

Potser t'agradaria compartir ...   
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA


Com que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari provisional de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sobre la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa  per a l’expedició de documents administratius per l’exercici 2014.  El text íntegre de la mateixa es fa públic d’acord amb l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 7. Tarifa

La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:


7.17 Informes d’estrangeria:

Informes urbanístics de valoració d’adequació de l’habitatge     15 €
Informes d’integració social mitjançant entrevista    10 €


Contra aquest Acord, d’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sant Jaume dels Domenys, 14 de maig de 2014


L'alcalde,Magí Pallarès Morgades
 

Potser t'agradaria compartir ...