Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

28-04-2014

Ple ordinari del 20 de març de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 20 de març de 2014.- S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió ordinària ple 19 de desembre 2013.- S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió extraordinària ple 29 de gener de 2014, fent les següents esmenes en el redactat:

A la pàgina 7, paràgraf 17, on diu “és el que es diu” ha de dir “és el que diu”.

A la pàgina 14, segon paràgraf on diu “impagables” ha de dir “impecables”.

A la pàgina 15, paràgraf 21, s’ha d’afegir on diu “...es va aprovar....” “... es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit...”- S'aprova, amb 9 vots a favor (6 de CiU, 2 d'ERC i 1 de PSC) i 1 abstenció (PSC), l'acta de la sessió extraordinària ple 10 de març de 2014.- És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 203 al 219 del 2013 i de l’1 al 44 del 2014. Veure ANNEX 1.- S'aprova definitivament, per unanimitat, el resum numèric general municipal d'habitants de les xifres obtingudes en la revisió d'1 de gener de 2013 amb les següents dades:

Concepte

Total

Homes

Dones

Població del municipi a 1 de gener de 2013

2.556

1.307

1.249- S'aprova provisionalment, per unanimitat, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de suprimir un tram de vial pendent d’urbanització que és la perllongació del carrer Sant Marc, previst dins del Sector H de sòl urbanitzable Els Arquets.- S'acorda, per unanimitat, l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius l’article 7.17:

Article 7. Tarifa

La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:

7.1 7 Informes d’estrangeria:

Informes urbanístics de valoració d’adequació de l’habitatge 15

Informes d’integració social mitjançant entrevista10- S'aprova, amb 8 vots a favor (6 de CiU i 2 d'ERC) i 2 en contra (PSC), i dóna conformitat a l’informe emès per la intervenció.Exercici 2013Quart trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

69

93.236

Resta de pagaments145

138.082

Pagaments totals durant el trimestre

214

231.318

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

605

505.857

OBSERVACIONS GLOBALS DEL QUART TRIMESTRE DEL 2013:

S’ha de assenyalar la conveniència de redactar un pla de tresoreria que hauria d’especificar la possibilitat o no de complir amb la llei de la morositat, tenint en compte la dificultat de simultània tal Llei amb el RD Llei 8/2010, de 20 de maig sobre reducció de dèficit públic que diu: “Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año”.- S'aprova, amb 6 vots a favor (CiU) i 4 en contra (2 d'ERC i 2 del PSC), el Pla de Sanejament Financer que s’adjunta a aquesta proposta com a annex, a tres anys encara que s’ha elaborat una previsió de 5 anys de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Veure ANNEX 2.- S'acorda, amb 8 vots a favor (6 de CiU i 2 d'ERC) i 2 abstencions (PSC), adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011, i s'aprova els Estatuts que regulen l’Associació.- S'acorda, amb 8 vots a favor (6 de CiU i 2 d'ERC) i 2 abstencions (PSC), donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “Signa un vot per la independència” que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014, i cedir altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures. Veure ANNEX 3.- S'acorda, per unanimitat, instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per a què en la propera reforma del codi penal s’inclogui l’enduriment de les penes en robatoris de productes agraris o mitjans de producció, i molt especialment en els casos de delinqüents reincidents. Així mateix s'acorda instar al Govern de l’Estat per a què estableixi un sistema de traçabilitat de tots els productes que hi ha als mercants i les ferrovelleries per fer possible la vigilància i dissuasió en la revenda dels productes agraris o mitjans de producció robats; instar al Departament d’Interior per a què s’augmenti la vigilància dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i rurals del Camp de Tarragona i s’agilitin els processos en la tramitació de les denúncies i que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que coordini les forces de seguretat per identificar els delinqüents i agilitar la seva detenció quan hagin delinquit.

Potser t'agradaria compartir ...