Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

28-04-2014

Ple extraordinari del 28 d'abril de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 28 d'abril de 2014.- S'aprova, per unanimitat, el resultat del sorteig públic per a la formació de les meses electorals que es constituiran el dia 25 de maig de 2014, per a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret 213/2014, de 31 de març.- S'acorda, per unanimitat, l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d’activitats culturals, esportives i d’ensenyament l’article 7.17 que quedarà redactat tal i com s’indica a l'ANNEX 1.- S'aprova, per unanimitat, l’adhesió voluntària del municipi de Sant Jaume dels Domenys al conveni de col·laboració 2013-2018 signat entre l’Agència Catalana de Residus i l'entitat ECOVIDRIO en data 2 d’abril de 2014 per al funcionament del sistema integrat de gestió d’envasos de vidre. S'autoritza a ANGEL MARCÈ GALLOFRÉ, i CESPA concessionaris de la gestió de recollida d’escombraries del municipi, per a l’execució de l’esmentat conveni.- S'aprova, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 abstencions (ERC i PSC), l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2014que cal finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació per poder atendre les despeses que es detallen a l'ANNEX 2: despeses d’inscripció al Registre de la Propietat el Projecte de Reparcel·lació dels Arquets, interessos de demora de la factures pagades del Consorci d’Aigües de Tarragona i de les despeses del Conveni SITAC del Consell Comarcal del Baix Penedès per a les quals la consignació és insuficient i inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.

Potser t'agradaria compartir ...