Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

28-04-2014

Ple extraordinari del 10 de març de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 10 de març de 2014.- S'aprova, per unanimitat dels presents, iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. A tal efecte, s'acorda sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

Potser t'agradaria compartir ...