Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

28-03-2014

ANUNCI: 28.03.14 Ordenança reguladora de les bases de la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a l'educació

Potser t'agradaria compartir...

ANUNCI

 

PUBLICACIÓ TEXT ÍNTEGRE D’ORDENANCES MUNICIPALS

 

Publicades al BOP núm. 50 del dia 1 de març de 2014, al DOGC núm. 6573 de 3 de març de 2014 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament la modificació de diferents ordenances de  l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sense que hagin presentat al·legacions i reclamacions, amb l’acord provisional es considera definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 17.3 del Text refós de la Llei d’Hisendes locals.

 

Tal como disposa l’article 17.4 de la TRLHL, es publica el text íntegre de les ordenances de l’Ajuntament de Sant Jaume dels.

 

Núm. 1
ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A L’EDUCACIÓ

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

Donar suport econòmic als infants de famílies empadronades a Sant Jaume dels Domenys que es troben amb situació de risc social, que es concretarà amb la concessió de subvencions per:

 

Contribuir a les despeses derivades de l’activitat escolar (menjador escolar, llibres de text i material escolar, excursions o colònies escolars), de les activitats extraescolars (educatives, lúdiques i esportives) del transport escolar, de l’assistència a la llar d’infants municipal  i d’altres (casal d’estiu, piscina municipal) per tal d’afavorir la integració social dels infants en el seu entorn més immediat que és el seu municipi.

 

Amb la finalitat d’evitar el deteriorament de les situacions de risc social i afavorir el creixement dels infants.

 

2. BENEFICIARIS

 

Infants o famílies incloses en la base primera d’aquesta convocatòria empadronades al municipi de Sant Jaume dels Domenys.

 

3. TRAMITACIÓ I REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS

 

Les peticions aniran dirigides a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys amb la documentació següent:

 

            3.1 Instància signada pel/la beneficiari/ària o el familiar responsable amb especificació de la demanda.

  1. Els serveis socials del municipi  redactaran un Informe social amb proposta on hi consti:

   1r La situació personal i familiar. Ha d’especificar el nom, els cognoms i l’adreça del nucli de convivència.

   2n Els motius pels quals es demana l’ajut i la relació amb el pla de treball establert per la família.

   3r  La quantitat de l’ajut que es demana.

    

  2. La concessió d’aquest ajut correspondrà a la Junta de Govern  municipal.

  3. El límit total de les subvencions estarà determinada pel crèdit de la partida del pressupost de la corporació per a cada exercici econòmic.

    

4. ESMENA DE LA SOL·LICITUD

 

En cas que la instància o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l’Ajuntament requerirà la rectificació o complement en un termini de deu dies hàbils, fent l’advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se’l tindrà per desistit de la seva petició i s’arxivaran les actuacions amb una resolució motivada.

 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ

 

El termini per la sol·licitud de subvencions per a ajuts a l’educació s’iniciarà el dia 1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any.

 

6. CRITERIS DE PERIODITZACIÓ

 

Les prioritats en la concessió de l’ajut es basaran en l’avaluació de la situació personal, familiar, econòmica i social que suposen una dificultat perquè la família pugui resoldre per ella mateixa aquesta situació.

 

S'atorgaran els ajuts sempre i quan hagin tramitat els ajuts d´altres organismes  pels  conceptes esmentats 

 

Criteris econòmics:

Complir els requisits econòmics serà requisit imprescindible per  tal d’accedir al dret a l’atorgament de l’ajut econòmic.

 

Els criteris i requisits econòmics serà els que estableix cada any el Consell Comarcal del Baix Penedès per a l’atorgament d’ajuts i subvencions.

 

7. ATORGAMENT

 

 1. La subvenció a rebre serà del 50% del cost total de l’activitat sol·licitada.

  b) L’Ajuntament es reserva el dret de comprovar, pels mitjans que consideri oportuns, el compliment dels requisits establerts per a la concessió de l’ajut.

 1. L’Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte l’ajut en qualsevol moment, per causa justificada.

             

8. JUSTIFICANTS A PRESENTAR

 

Els serveis socials del municipi, segons el grau de coneixement de la família, poden requerir al peticionari/a la següent documentació:

 

Documentació personal:

- Fotocòpia DNI o NIE dels pares

- Certificat de convivència

- Fotocòpies del llibre de família

En cas de famílies monoparentals:

- Fotocòpia conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació.

- Denúncia d’impagament de la pensió alimentària.

Persones amb una disminució al nucli familiar:

- Fotocòpia compulsada del certificat de la qualificació de la disminució de l’ICASS.

En cas de famílies nombroses

- Fotocòpia compulsada del carnet de família nombrosa

Documentació econòmica: (de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys)

- Fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior

- Nòmina actual

- Certificat de rendiments bancaris (en cas de no fer la declaració)

- Declaració jurada d’ingressos

- Certificat del Servei Català de Col·locació (antic INEM) que acrediti si han rebut o no prestació en els últims 12 mesos.

- Certificat de vida laboral actualitzat.

- Fotocòpia del certificat de la pensió.

 

9. REVISIÓ

 

La resolució de l’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament concedent, amb la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, bé sigui en relació al seu contingut i condicions, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

 

10. RENÚNCIA

 

El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-la. La renúncia es formalitzarà mitjançant la presentació al Registre General de l’Ajuntament de l’escrit corresponent, signat pel representant legal de l’entitat beneficiària (persona física o jurídica).

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

El període de vigència es mantindrà fins que es procedeixi a la seva modificació o derogació.

 

L'ordenança entrarà en vigor des del dia següent a la publicació de l’edicte per a informació pública al BOP.

 

Aquesta ordenança, que consta de 9 articles, i una disposició final, es proposada per a la seva aprovació pel ple de l’ajuntament en sessió ordinària a celebrar el 19 de desembre de 2013 per a la seva posterior publicació .

 

 

Contra el present acord, conforme a l’article 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següents de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant del Tribunal Superior de Justícia de Tarragona

 

Sant Jaume dels Domenys, 28 de març de 2014

 

 

L’alcalde

 

Magí Pallarès Morgades


Potser t'agradaria compartir...