Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

19-12-2013

ANUNCI: 19.12.13 Ordenances fiscals 2014

Potser t'agradaria compartir...

 

ANUNCI

 

Publicades al BOP núm. 256,  del dia 7 de novembre de 2013, anunci 2013-11901, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament, la modificació de  les ordenances fiscals, que han de regir durant l'any 2014, durant el termini de 30 dies hàbils de publicació, ha presentat al·legacions l’empresa AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA.

 

El Ple ordinari de l’Ajuntament celebrat el 19 de desembre de 2013 haadmès en temps i forma les al·legacions presentades per l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA, de data 12/12/2013 contra l’acord provisional  de data 31/10/2013 del Ple en sessió extraordinària de la modificació, imposició i ordenació de tributs locals i ordenances locals fiscals reguladores per l’exercici 2014. Les al·legacions van ser estimades en la seva totalitat en referència a l’article 6è tarifa segona i preus no tarifaris de l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, que no afecta els preus no tarifaris de mà d’obra de valoració de feines.

 

L'acord provisional es considera definitivament aprovat en compliment del que disposa l'article 17. 3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.

 

Tal com disposa l'article 17.4 de la TRLHL, es publica els text íntegre de les noves ordenances i el text modificat  de les modificades.

 

Contra el present acord, conforme a l’article 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant del Tribunal Superior de Justícia de Tarragona.

Potser t'agradaria compartir...