Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
18-05-2020

Ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual

Potser t'agradaria compartir ...   

 ―1 Objecte i finalitat

1.1 L'objecte d'aquesta Resolució és establir les condicions d'accés als ajuts de lloguer, mitjançant l'adjudicació directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades per l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

1.2 La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.

1.3. Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats a l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, quan no s'hi pugui fer-hi front.

 

―2 Caràcter i modalitats

2.1 Els ajuts objecte d'aquesta Resolució tenen caràcter finalista i s'atorguen per adjudicació directa i per les quanties i pels períodes màxims establerts al punt 7, i les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària. L'import màxim de la dotació pressupostària d'aquests ajuts és de 14.500.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/480.0001 del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2020. L'atorgament dels ajuts resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020 en el moment de la resolució de la concessió.

2.2 En tots els casos, l'habitatge per al qual se sol·licita l'ajut ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant, que és l'habitatge en el qual s'acredita l'empadronament.

2.3 Les modalitats d'aquests ajuts són:

a) Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer.

b) Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

 

―3 Persones beneficiàries

 3.1 Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones físiques majors d'edat que els sol·licitin han d'acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19, mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

a) Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d'atur, expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut, no siguin superiors a: Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (en endavant, IPREM). - Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar. L'increment aplicable per fill/a a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill/a en el cas d'unitat familiar monoparental. - Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar. En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat igual o superior al 33 %, una situació de dependència o una malaltia que l'incapaciti acreditadament de forma permanent per dur a terme una activitat laboral, el límit serà de quatre vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill/a a càrrec. En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer pateixi una paràlisi cerebral, una malaltia mental, o una discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o tingui una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o el seu cuidador per dur a terme una activitat laboral, el límit serà de cinc vegades l'IPREM.

c) Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar.

d) Que la persona sol·licitant tingui la residència legal a Catalunya, acreditada amb una autorització de residència obtinguda d'acord amb la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i amb el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, que aprova el seu Reglament.

e) Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell també haurà d'acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l'ajut.

f) Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte.

g) Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

h) Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

i) Que l'import de la renda de lloguer del contracte d'arrendament sigui, com a màxim, de 900 euros. El concepte de renda de lloguer inclou: la renda, els endarreriments de la renda, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

 

Consulteu les Bases completes a l’arxiu annexat de la Resolució.

 

Accediu a la tramitació.

Potser t'agradaria compartir ...