Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
04-05-2020

Prestació econòmica d'emergència per a l'acolliment familiar d'infants separats involuntàriament del seu nucli familiar per efecte de l'epidèmia de la COVID-19

Potser t'agradaria compartir ...   

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

 

Capítol II

Mesures en matèria d'infància i adolescència

 

Article 7

Prestació econòmica d'emergència per a l'acolliment familiar d'infants separats involuntàriament del seu nucli familiar per efecte de l'epidèmia de la COVID-19

 

7.1 Es crea una prestació econòmica d'emergència de caràcter garantit, per atendre les despeses de manteniment d'un menor o una menor d'edat en situació legal de guarda per la Generalitat derivada d'una mesura d'atenció immediata o guarda administrativa protectora.

 

7.2 Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els menors d'edat separats del seu nucli familiar i en situació de guarda per la Generalitat per raons d'emergència sanitària, derivades de l'epidèmia de la COVID-19.

 

7.3 Per fer efectiva la prevalença de l'acolliment familiar sobre el residencial, els beneficiaris d'aquesta prestació són els menors de 6 anys en situació d'atenció immediata o guarda administrativa protectora que tinguin assignada una família d'acollida.

 

Excepcionalment, en absència de recursos residencials adequats, i quan les circumstàncies derivades de l'emergència ho requereixin, els infants d'entre 6 i 12 anys que estiguin en la mateixa situació també poden ser beneficiaris d'aquesta prestació.

 

7.4 L'import de la prestació regulada per aquest article és de 326 euros per als infants de 0 a 9 anys, i de 362 euros per als infants i adolescents de 10 a 12 anys. Aquest import, si escau, es redueix en proporció a l'import que es rep o que es pot reconèixer per dret d'aliments o derivats de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies.

 

7.5 Mitjançant acord del Govern es poden establir imports complementaris a la prestació per raó de discapacitat del menor o de la menor d'edat, pel nombre de menors acollits o per qualsevol altra circumstància que requereixi una dedicació especial.

 

7.6 La prestació regulada per aquest article s'abona a la persona o a les persones en qui ha estat delegada la guarda.

 

7.7 Són causes d'extinció de la prestació regulada per aquest article, a més de les establertes amb caràcter general deixar sense efecte la mesura d'atenció immediata o guarda administrativa protectora, per finalització de la situació d'emergència definida en l'apartat 2 d'aquest article, o per qualsevol de les altres causes previstes en la legislació d'infància i adolescència.

 

7.8 Per raons excepcionals degudament justificades, i atesa la situació d'emergència que ho justifica, i la necessitat de garantir en tot cas l'interès superior de l'infant, l'òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació regulada per aquest article pot iniciar el procediment d'ofici, abreujar els terminis de tramitació d'acord amb el que preveu la legislació administrativa vigent i emprar els mitjans de gestió econòmica d'urgència previstos en la legislació financera i pressupostària.

 

Enllaç al web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones

Potser t'agradaria compartir ...