Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

13-05-2019

Obertes les preinscripcions pel curs 19-20 de la Llar d'infants els Petits Arcs

Potser t'agradaria compartir ...   
Obertes les preinscripcions pel curs 19-20 de la Llar d'infants els Petits Arcs

Des del 13 i fins el 24 de maig, està obert el període de preinscripcions pel curs 2019 – 2020 a la Llar d’infants els Petits Arcs.

 

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2019-2020. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

 

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat. La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

 

Podeu consultar més informació al web de la Generalitat accedint per aquí

Potser t'agradaria compartir ...