Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

10-12-2015

Junta de Govern Local del 14 de setembre de 2015

Potser t'agradaria compartir ...   

Extracte de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 14 de setembre de 2015.

- S'aprova l'acta anterior.

- S'atorguen 12 subvencions pel transport escolar intramunicipal a les famílies que han presentat el justificant corresponent al tercer trimestre del curs 2014-2015 i a la família que ha presentat el justificat dels tres trimestre del curs 2014-2015.

- S'acorda retornar la quantitat de 108 € corresponent a la fiança de l'aigua, a cadascuna de les 2 persones sol·licitants.
 
- S'aprova la fase ADO (autorització, disposició i reconeixement de la despesa) de la relació de factures per un import de 148.468,65 € per aplicació pressupostària de l’exercici 2015.

- S'atorguen 4 llicències municipals d'obres menors i aproven les liquidacions de l’impost de construccions i obres i la taxa dels expedients corresponents.

- S'aprova la certificació  núm. 1 presentada per l'empresa VECOSA,  per import de 42.068,40 €,  de l’obra d’arranjament de la zona recreativa i lúdica de la Torregassa, i autoritza el pagament mitjançant la imputació a la partida 171-61948 del pressupost de 2015. S'aprova l’acta de preus contradictoris que ascendeix a un import de 1.161,92 €.

- S'aprova una subvenció per valor de 235,00 € a les organitzadores del Firatast del Papiolet 2015 per fer front a les despeses d’organització.
 

Potser t'agradaria compartir ...