Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

05-05-2017

Imprès d'instància genèrica

Potser t'agradaria compartir ...   

Model d'instància per a sol·licituds per a les quals no existeix un model propi.

 

Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines.

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, NO serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...