Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

31-08-2015

Junta de Govern Local del 31 d'agost de 2015

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del 31 d'agost de 2015.

- S'aprova l'acta anterior.

- S'atorguen 2 llicències municipals d'obres majors i aproven les liquidacions de l’impost de construccions i obres i la taxa dels expedients corresponents.

- S'atorguen 6 llicències municipals d'obres menors i aproven les liquidacions de l’impost de construccions i obres i la taxa dels expedients corresponents.

- Es dóna per assabentat de la finalització de les obres de substitució parcial de la coberta d’un habitatge entre mitgeres al c. d’Alfons Maseres, núm. 20 i s'acorda retornar l’aval per import de 720,00 €.

- Es dóna per assabentat de la finalització de les obres d’Adequació interior per l’emmagatzematge i venda de productes fitosanitaris i adobs, altres usos auxiliars al c/ de Tarragona, núm. 4 A, i acorda retornar l’aval per import de 600,00 € a Cellers Domenys i Secció de Crèdit, S.C.C.L..

- S'aproven les liquidacions de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de diferents anys d’acord amb les transmissions corresponents a 51 expedients, amb un import total de 4.935,70 €.

- Es concedeix la pròrroga fins a l’any de la data defunció de la persona succeïda el 1 de març de 2015 per a la presentació de la declaració d’acceptació d’herència sol·licitada per la interessada, de la transmissió per herència de la finca ubicada al carrer de Guacamai, núm. 15, de referència cadastral 6225105CFf7762N0001ML, del terme municipal de Sant Jaume dels Domenys.

- S'anul·la el rebut d'escombraries del carrer Papiol, núm. 12 B per no reunir les condicions d’ús com a local, d'acord amb l'informe del tècnic urbanístic.
 
- Es denega l’anul·lació de la liquidació de la taxa d’escombraries en categoria de Restaurant-fonda-hotel de la Masia Campau, ja que és de prestació obligatòria del servei de recollida i tractament de residus sòlids i urbans segons l’art. 25.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que per tant es troba subjecte a la corresponent taxa municipal per a la prestació del servei independentment que hagi utilització efectiva o que aquest no hagi estat provocat, i pel fet d’haver-se comprovat que s’està portant una activitat assimilable a restauració  a la Masia de Campau. Es requereix a la persona interessada, la legalització de l’activitat amb la presentació de la documentació d’acord amb les prescripcions establertes en la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, així com la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 21 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

- S'aprova la fase ADO (autorització, disposició i reconeixement de la despesa) de la relació de factures per un import de 102.499,91 € per aplicació pressupostària de l’exercici 2015.

- Es nomena els membres de la Comissió de seguiment i controls del servei d’aigua i sanejament del municipi els següents regidors i tècnics:
Regidor, Marc Palau Morgades
Tècnics: Josep Almirall Montserrat i Albert Torres López
La Comissió de seguiment del servei d’aigua quedarà constituïda amb les següents persones:
Alcalde, Sr. Magí Pallarès Morgades
Regidor, Sr. Marc Palau Morgades
Tècnic Municipal: Sr. Josep Almirall Montserrat
Tècnic Municipal: Sr. Albert Torres López
Cap del Servei de l’empresa FCC AQUALIA SA, Sr. Anton Bel Also

- S'acorda concertar la contractació per via de contracte menor a favor del grup DUO ELEGANCE pel BALL del dia 10 de setembre de 2015 a la Societat de la Torregassa, i s’acull als ajuts del Catàleg de la Diputació de Tarragona. L’import del contracte ascendeix a 650 € (IVA inclòs).
Potser t'agradaria compartir ...