Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

10-08-2015

Junta de Govern Local del 10 d'agost de 2015

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del 10 d'agost de 2015.

- S'aprova l'acta anterior.

- S'atorguen 4 llicències municipals d'obres menors i aproven les liquidacions de l’impost de construccions i obres i la taxa dels expedients corresponent.

- S'aprova la certificació  núm. 1  presentada per l’empresa M i J GRUAS, per import de 49.395,88 € de l’obra de pavimentació de l’espai entre la Rambla i el carrer Parellada, i autoritza el pagament mitjançant la imputació a la partida 1532.61902 del pressupost de 2015.

- S'atorga a INCOEX 2000, SL, INCABAPU 2006, un termini d’audiència de 10 dies a comptar a partir de l’endemà de la notificació perquè facin, si s’escau, les al·legacions pertinents en relació a l’expedient instruït per declarar la caducitat dels expedients del projecte d’urbanització i reparcel·lació del sector P Eixample Oest de Lletger, així com l’expedient de la Junta de Compensació.

- Es ratifica el decret de l’alcaldia número 152/2015 de data 28 de juliol de 2015. Veure ANNEX 1.

- Es declara per interès públic la resolució del contracte d’arrendament d’un bé immoble per adjudicació directa d’un bé (Nau de 220 m2) ubicat a la carretera de Vilafranca número 2, per destinar-ho a magatzem municipal ja que es compleix la finalitat objecte del contractació, per un import de 545, euros mensuals més l’IVA amb efectes retroactius de l’1 de març del 2013.

- S'aprova el nou Conveni entre l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i el Club de Futbol Base Marc Bartra per finalitats culturals, d’oci, esportives, docents, assistencials d’interès per al municipi de Sant Jaume dels Domenys que es presenta a l’annex d’aquesta proposta atès que hi ha un canvi en la nomenclatura del club que passar a nomenar Club de Futbol Base Marc Bartra. Veure ANNEX 2.

- S'adjudica el contracte menor de serveis de creació de la web+gestor de continguts, hosting i pla de manteniments a l’empresa Revolumedia, SL per un import de 1.452,00 euros IVA inclòs, d’acord amb el projecte presentat per l’empresa adjudicatària de data 15/07/2015

- Es concedeix la titularitat dels nínxol núm. 699 i 705 del cementiri municipal, a les persones sol·licitants.

- S'aprov la fase ADO (autorització, disposició i reconeixement de la despesa) de la relació de factures per un import de 98.498,99 € per aplicació pressupostària de l’exercici 2015.

- S'acorda retornar la quantitat de 108 € corresponent a la fiança de l'aigua, a cadascuna de les 2 persones sol·licitants.
 
- S'aproven les liquidacions de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de diferents anys d’acord amb les transmissions corresponents als  10 expedients, amb un import total de 6.619,94 €.

- S'atorga una subvenció de 88,43 € a la família sol·licitant per fer front al pagament dels llibres de text de la seva filla, atenent a allò que diuen les ordenances dels ajuts a l’educació, d'acord amb l'informe dels Serveis Socials.

Potser t'agradaria compartir ...