Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

20-07-2015

Junta de Govern Local del 20 de juliol de 2015

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 20 de juliol de 2015.

- S'aprova l'acta anterior.

- S'anul·la la segona fracció del rebut d’escombraries amb clau de cobrament 43-139-560-2015-0000535-14 perquè s’ha de cobrar dins al mes d’agost de 2015.. També s'anul·la i retorna l’import pagat del rebut d’escombraries de la primera fracció amb clau de cobrament 43-139-560-2015-0000535-80 amb import de 79,50 € per haver estat pagada.

- S'aproven  les liquidacions de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de diferents anys d’acord amb les transmissions corresponents a 9 expedients, amb un import total de 7.257,90 €.

- S'atorga la pròrroga d'una llicència municipal d'obres majors.

- S'atorga una llicència municipal d'obres menors i aprova la liquidació de l’impost de construccions i obres i la taxa de l’expedient corresponent.

- S'aprova la certificació núm. 5, per import de 15.969,07 €, de l’obra d’arranjament de construcció d’un magatzem municipal, d'acord amb la conformitat donada pels serveis tècnics municipals, i autoritza el pagament mitjançant la imputació a la partida 453-60910 del pressupost de 2012.
Potser t'agradaria compartir ...