Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

13-07-2015

Junta de Govern Local del 13 de juliol de 2015

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del 13 de juliol de 2015.- S'aprova l'acta anterior.- S'atorga la renovació d'una llicència municipal per a la instal·lació d’una parada de fruita i verdura i aprova la liquidació de les taxes corresponents.- Es dóna per assabentat de la finalització de les obres de construcció d’una piscina al carrer de l'Ànec Collverd, núm. 3, i s'acorda retornar l’aval per import de 200,00 €, d'acord amb l'informe dels serveis tècnics municipals.- Es dóna per assabentat de la finalització de les obres de construcció d’una piscina al carrer de Josep Tarradellas, núm. 3 i s'acorda retornar l’aval per import de 400,00 € , d'acord amb l'informe dels serveis tècnics municipals.- Es declara la innecessarietat de llicència de parcel·lació de la finca registral 222 de superfície 27 Ha 71a 82 ca (277.182 m2) composta de les referències cadastrals:
  • 43139A01300015 (Polígon 13 parcel·la 15), superfície 11 Ha 01a 01ca (110.101 m2)
  • 43139A01300016 (Polígon 13 parcel·la 16), superfície 16 Ha 70a 81ca (167.081 m2)
i s'aprova, sobre la finca de referència, la realització de la parcel·lació següent:
a) Porció segregada de cabuda 4Ha 50a (45.000 m2), composta per les actuals subparcel·les “h”, “n” part de la “a” i part de la “e” de la parcel·la 16 del polígon 13, i d’acord amb els mesuraments realitzats queda delimitada pels seus confrontants:

Nord-oest

En línia de 139,34 metres amb la parcel·la de RC 43139A01300045.

Nord-est

En línia de 167,55 metres amb el camí l’Alzinar de RC 43139A01309003; en línia de 195,85 metres amb la sub-parcel·la “g” de la RC 43139A01300016; i en línia de 328,40 metres amb el camí l’Alzinar de RC 43139A01309003.

Sud-est

Vèrtex de triangle.

Sud-oest

En línia de 625,20 metres amb la resta de la finca matriu.

    b) Resta de la finca matriu de cabuda 232.182 m2 composta per les actuals parcel·les cadastrals 15 i 16 (excepte les seves subparcel·les “g”, “h”, “n”, part de la “a” i part de la “e” del polígon 13, quedant delimitada de la següent manera:
Nord-oest

En línia de 188,25 metres amb la parcel·la de RC 43139A01300028; i en línia de 309,39 metres amb la parcel·la de RC 43139A01300045.

Nord-est

En línia de 625,20 metres amb la porció segregada; i en línia de 19,89 metres amb el camí l’Alzinar de RC 43139A01309003 .

Sud-est

En línia de 401,90 metres amb les parcel·les de RC 43139A01300047+43139A01300017+43139A01300041+43139A01300042; en línia de 200,32 metres amb el torrent de l’Antic de RC 43139A01309002; i en línia de 155,05 metres amb en camí vell de la Carronya de RC 43139A00209002.

Sud-oest

En línia de 532,58 metres amb les parcel·les de RC 43139A01300014+43139A01300011.

Aquesta finca està creuada de nord a sud pel torrent de l’Antic, de RC43139A01309002. Com a resultat de dues segregacions, aquesta finca posseeix dos enclavaments en el seu interior:
Un corresponent a la finca registral 2785, de cabuda 800 m², on hi ha construït un xalet, i que ocupa part de la sub-parcel·la “j” de la parcel·la 16 del polígon 13.
L’altre és el corresponent a la finca registral 3043, de cabuda 400m², on hi ha construït un dipòsit d’aigua, i que ocupa part de la sub-parcel·la “r” de la parcel·la 16 del polígon 13.
La finalitat específica de la parcel·lació és una divisió simultània de terrenys en dos lots, la parcel·la inicial i la segregada. No es realitza ni s’ha realitzat cap fraccionament que doni lloc a lots de superfície o dimensions inferiors a les determinades com a mínimes en el planejament o en la legislació sectorial.- S'atorga una llicència municipal d'obres majors i aprova la liquidació de l’impost de construccions i obres i la taxa de l’expedient corresponent.- S'acorda concertar la contractació per via de contracte menor amb la Lletrada Maria Isabel Obradó Miquel per a la defensa jurídica i assessorament jurídic, per un import de 20.086,00 euros (IVA inclós) per un període de 10 mesos a comptar de la data 15 de juliol del 2015.

Potser t'agradaria compartir ...