Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

29-01-2014

Ple extraordinari del 29 de gener de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   

Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 29 de gener de 2014.

- S'admet en temps i forma, amb 6 vots a favor (CiU), 3 abstencions (ERC) i 2 en contra (PSC), les al·legacions presentades pel Sr. Gerardo González Martín així com el Grup Polític Municipal de Convergència i Unió contra l’acord del Ple en sessió extraordinària celebrat el dia 20 d’octubre del 2010 en referència a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per a la precisar la qualificació dels sistemes urbanístics al sud del nucli de Sant Jaume dels Domenys. Es desestima íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. Gerardo González Martín ja que aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament no afecten al règim urbanístic del sòl per tant no són aplicables les mesures cautelars establerts a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost de la Llei d’Urbanisme; el fet d’emetre un Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora en els termes establerts a l’article 8.d.l) de la Llei 5/2005, de 2 de maig afecta a l’aprovació definitiva de la modificació de figures de planejament urbanístic que tingui per objecte alterar, la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístics com a sistemes urbanístics generals o locals, en els supòsits i en els termes que estableix la legislació urbanística i no l’aprovació inicial de la mateixa; que no es determina quin tipus de responsabilitat presumptament està sotmet la Secretaria de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i que no impedeix realitzar cap tipus d’obra pública ja que no estan subjecte a l’atorgament de llicències en els termes establerts als articles 73.1 i 187 (actes subjectes a llicència) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. - S'estableix que les al·legacions presentades pel Grup Polític Municipal de Convergència i Unió es donen per estimades i resoltes amb l’acord pres del Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 24 de maig de 2012 que es reprodueix a la part expositiva amb els termes establerts a l’Informe dels Serveis Tècnics de data 12-11-2013.

- S'aprova i dóna conformitat, per unanimitat, a l’informe emès per la intervenció en què s’informa que la relació de factures i indicació de grau de compliment de terminis indicats a la llei 15/2010, relatius exclusivament a la data de pagament des de la data del registre de factures i seguint el format on line (IT) reclamat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat es la següent:
Exercici 2013
 Tercer Trimestre
  Nombre Import
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 44 78.508
Resta de pagaments 26  30.256
Pagaments totals durant el trimestre 70 108.763
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural 442 326.151
OBSERVACIONS GLOBALS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2013:
S’ha de assenyalar la conveniència de redactar un pla de tresoreria que  hauria d’especificar la possibilitat o no de complir amb la llei de la morositat, tenint en compte la dificultat de simultània tal Llei amb el RD Llei 8/2010, de 20 de maig sobre reducció de dèficit públic que diu: “Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año”.

- S'informa i es tracte sobre l'auditoria o informe de procediment.

Potser t'agradaria compartir ...