Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

16-12-2013

Ple ordinari del 16 de desembre de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 19 de desembre de 2013.- S'aprova, amb 9 vots a favor (5 de CiU, 2 d'ERC i 2 del PSC) i 1 abstenció (d'ERC), l'acta de la sessió ordinària del Ple del 19 de setembre de 2013.- S'aprova, amb 9 vots a favor (5 de CiU, 3 d'ERC i 1 del PSC) i 1 abstenció (del PSC), l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 31 d'octubre de 2013.- És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 111 al 202 del 2013. Veure ANNEX 1.- S'aprova per unanimitat, admetre en temps i forma les al·legacions presentades pel Sr. Gerardo González Martín així com el Grup Polític Municipal de Convergència i Unió contra l’acord del Ple en sessió extraordinària celebrat el dia 20 d’octubre del 2010 en referència a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per precisar la qualificació dels sistemes urbanístics al sud del nucli de Sant Jaume dels Domenys. Així mateix es desestima íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. Gerardo González Martín ja que aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament no afecten al règim urbanístic del sòl per tant no són aplicables les mesures cautelars establerts a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost de la Llei d’Urbanisme; el fet d’emetre d’un Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora en els termes establerts a l’article 8.d.l) de la Llei 5/2005, de 2 de maig afecta a l’aprovació definitiva de la modificació de figures de planejament urbanístic que tingui per objecte alterar, la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístics com a sistemes urbanístics generals o locals, en els supòsits i en els termes que estableix la legislació urbanística i no l’aprovació inicial de la mateixa; que no es determina quin tipus de responsabilitat presumptament està sotmet la Secretaria de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i que no impedeix realitzar cap tipus d’obra pública ja que no estan subjecte a l’atorgament de llicències en els termes establerts als articles 73.1 i 187 (actes subjectes a llicència) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. S'estableix que les al·legacions presentades pel Grup Polític Municipal de Convergència i Unió es donen per estimades i resoltes amb l’acord pres del Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 24 de maig de 2012 que es reprodueix a la part expositiva amb els termes establerts a l’Informe dels Serveis Tècnics de data 12-11-2013. S'aprova provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de suprimir un tram de vial pendent d’urbanització que és la perllongació del carrer Sant Marc, previst dins del Sector H de sòl urbanitzable Els Arquets.- S'aprova inicialment, per unanimitat, la modificació de l’ordenança reguladora de les bases per a la subvenció de concessió d’ajuts a l’educació. Veure ANNEX 2.- S'acorda, amb 8 vots a favor (CiU i ERC) i 2 en contra (PSC), admetre en temps i forma les al·legacions presentades per l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA, de data 12/12/2013 contra l’acord provisional de data 31/10/2013 del Ple en sessió extraordinària de la modificació, imposició i ordenació de tributs locals i ordenances locals fiscals reguladores per l’exercici 2014; i s'estima en la seva totalitat al·legacions presentades per l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA, de data 12/12/2013 en referència a l’article 6è tarifa segona i preus no tarifaris de l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, que no afecta els preus no tarifaris de ma d’obra de valoració de feines. Veure ANNEX 3.- S'aprova inicialment, amb 5 vots a favor (CiU), 3 abstencions (ERC) i 2 en contra (PSC), el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, s'aprova les bases d’execució del pressupost general. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. També s'aprova la plantilla de personal de l'ajuntament. Veure ANNEX 4.- S'aprova per unanimitat, instar al Govern de la Generalitat perquè exigeixi al Ministeri d'infraestructures, les mesures oportunes per facilitar la mobilitat dels passos sobre les vies de l’estació de rodalies de l’Arboç; exigir a ADIF, responsable de les vies i andanes, a què amb la màxima brevetat doni solució al problema, entenen que es de la seva responsabilitat el risc que el retard en l’execució puguin ocasionar.- S'informa de la gestió i es passa al torn de precs i preguntes.

Potser t'agradaria compartir ...