Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

31-10-2013

Ple extraordinari del 31 d'octubre de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 31 d'octubre de 2013.

- S'acorda, amb 6 vots a favor (CiU) i 4 en contra (2 ERC i 2 PSC), l’adhesió els models tipus d’Ordenances fiscal per l’any 2014 aprovats per la Diputació de Tarragona que s’utilitzarà íntegrament el text articulat publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 174 del dia 27 de juliol de 2013 així com la modificació de quotes de les següents ordenances:

- S'acorda ampliar la declaració, per unanimitat, del que es va aprovar per acord del Ple en sessió extraordinària de data 15 d’abril de 2013 i 9 d’agost del 2013, que l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí en els casos següents:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
Sector: Ensenyament. Funcions: Les establertes com Coordinadora del Menjador Escolar i Vigilants del Menjador Escolar. Categoria professional : Coordinadora del Menjador Escolar i Vigilants del Menjador Escolar.
Sector: Mitjans de comunicació. Funcions: Les establertes com a Director/a de la Ràdio Municipal. Categoria professional : Director/a de la Ràdio Municipal. Categoria professional :
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es consideren essencials:
Els serveis de Menjador Escolar a l’Escola “Els Quatre Vents” i Serveis  de Comunicació e Informació de la Ràdio Municipal de Sant Jaume dels Domenys.

- S'aprova inicialment, per unanimitat, la modificació de la plantilla municipal que té per objecte la  creació de la plaça següent:
Denominació: Director/a de la Ràdio Municipal.
Grup professional: A1
Titulació acadèmica requerida: Llicenciatura en Ciències de la Informació/ en Comunicació audiovisual
Règim jurídic: Personal laboral temporal a temps parcial
Forma de provisió del lloc: concurs oposició
Sou base: 232,90 € (mensuals)
Complement de destí (Nivell 20): 174,58 € (mensuals)
Complement específic: 89,58 € (mensuals).

- S'aprova, per unanimitat, la verificació del Text refós del Pla Parcial urbanístic del Sector A “Torregassa Nord” presentada pels promotors Parcel·les i Polígons,SL i Masies de Barà Edificacions, SL en els termes establerts a l’acord de la CTUT de Tarragona en la sessió de data de 14 de juny de 2012.

- S'aprova inicialment, per unanimitat, denominar al carrer 5 dels Arquets com a carrer del Gregal.

Potser t'agradaria compartir ...