Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

19-09-2013

Ple ordinari del 19 de setembre de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 19 de setembre de 2013.- S'aproven, per unanimitat, les actes de la sessió ordinària de data 20 de juny del 2013 i l’extraordinària de data 9 d’agost de 2013.- És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm.: 111 AL 157 del 2013:

111

14/06/13

Cessió d'ús de la pista antiga del c. de la Germanor pel dia 14 de juliol de 2013

112

17/06/13

Convocatòria JGL 17/06/2013

113

18/06/13

Decret admesos i exclosos convocatòria administrativa per promoció interna,

nomenament membres de Tribunal i dia i hora valoració de mèrits.

114

18/06/13

Cessió d'ús de l'escola de Lletger i pista i la zona de la Torre pel dia 23 de juny de 2013

115

18/06/13

Cessió d'ús de la pista 11 de setembre pel dia 20 de juliol de 2013

116

19/06/13

Decret pagaments nòmines i factures maig

117

19/06/13

Decret delegació casament d'una parella a Joan Basseda Domènech

118

20/06/13

Decret contractació de dos vigilants de la piscina municipal

119

20/06/13

Decret contractació personal neteja piscina

120

20/06/13

Decret contractació Director Casal d'Estiu i monitors d'estiu

121

25/06/13

Revocar i deixar sense efecte el decret 114/2013

123

01/07/13

Autorització 4ª BTT Vegueria Penedès dia 13 de juliol

124

05/07/13

Cessió d'ús de taules i cadires per la Festa Major de Banyeres del Penedès

125

08/07/13

Convocatòria Junta de Govern Local 08/07/2013

126

10/07/13

Reiteració del requeriment d'aportació documentació a empresa RECICLATGES PENEDÈS SL

127

10/07/13

Decret pagaments 11 de juliol 2013

128

12/07/13

Decret d'aprovació modificació pressupostària número 2/2013 (Transferències entreaplicacions pressupostàries de despeses del captiol 1 de personal)

129

15/07/13

Decret suspensió de l'expedient 146/2013 de protecció de la legalitat urbanística a la Masia Vallfort

130

15/07/13

Neteja de solars

131

16/07/13

Decret pagaments nòmines i factures juliol

132

16/07/13

Utilització material vari per un casament

133

16/07/13

Permís per tallar carrer per fer un sopar el dia 26 de juliol de 2013

134

17/07/13

Decret reconeixement trienni Sr. Roger Rodón i Vallès

135

17/07/13

Decret reconeixement trienni Sra. Eva Sadurní i Sevé

136

17/07/13

Decret d'acomiadament per causes objectives d'un treballador de la brigada

137

17/07/13

Decret d'acomiadament per causes objectives d'un altre treballador de la brigada

138

17/07/13

Decret pagaments 18 de juliol 2013

139

19/07/13

Nomenament de director de l'obra i coordinador de seguretat de l'obra d'ampliació del Magatzem municipal.

140

22/07/13

Convocatòria de la Junta de Govern Local 22/7/2013

141

22/07/13

Decret de nomenament de la Sra. Eva Sadurni i Sevé com a administrativa règim jurídic Funcionari

142

23/07/13

Neteja de solars (solar caravanes del Papiolet)

143

01/08/13

Decret de restauració de la realitat física alterada de les obres efectuades al polígon 4 parcel·la 67 Cal Vilanova

144

05/08/13

Decret convocatòria Ple extraordinari 09/08/2013 14 hores

145

05/08/13

Decret accés informació expedient concessió administrativa del servei abastament d'aigua i de sanejament exps.: 104.2009 i 225.2012

146

06/08/13

Decret ordre d'execució tancament obertures i neteja solar de l'edifici de DOMISA

147

07/08/13

Decret conclús expedient responsabilitat patrimonial de l'administració exp.:163.2013

148

12/08/13

Convocatòria Junta de Govern Local de data 12/8/2013

149

12/08/13

Retirada de vehicle abandonat al c. de Pau Casals

150

15/08/13

Decret pagaments i nòmines agost

151

14/08/13

Imposició de l'ordre d'execució de la neteja d'uns solars dels Arquets

152

20/08/13

Incoació expedient de baixa d'habitants del padró municipal.

153

21/08/13

Decret de subministrament informació a la persona sol·licitant

154

28/08/13

Decret substitució del Secretari Interventor

155

28/08/13

Convocatòria JGL 28/08/2013

156

29/08/13

Resolució sotmetre a informació pública activitat LLA33812 REPUESTOS SAN ESTEBAN SL

157

13/09/13

Convocatòria Ple ordinari 19/09/2013- S'aprova, per unanimitat, proposar com a festes locals retribuïdes i no recuperables per l’any 2014, les següents:

9 de juny de 2014 (2a Pasqua)

25 de juliol de 2014 ( Sant Jaume)- S'aprova, per unanimitat, la nova l’adhesió voluntària del municipi de Sant Jaume dels Domenys al conveni de col·laboració signat entre l’Agència Catalana de Residus i entitat ECOEMBES per al funcionament del sistema integrat de gestió d’envasos i residus d’envasos període 2013-2018. Veure ANNEX 1.- S'aprova, per unanimitat, l’acord de conveni de compromís de pagament de les factures pendents que l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys té amb el Consorci d’Aigües de Tarragona que es presenta l’annex d’aquesta proposta. Veure ANNEX 2.- S'acorda, per unanimitat, adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat, promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.- S'acorda, per unanimitat, rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual, donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació, la presència del català en el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als municipi; instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit d’aquest Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa, que inclou el manteniment de les ràdios municipals, i exigir al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.


Potser t'agradaria compartir ...