Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-08-2013

Ple extraordinari del 9 d'agost de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 9 d'agost de 2013.- S'aprova definitivament, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), els comptes generals de 2012 en el mateix sentit que el dictamen de Comissió Especial de Comptes de 31 de maig de 2013. Veure ANNEX 1.- S'aprova l’expedient de suplement de crèdit, de generació de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria afectat, nous ingressos afectats (operacions de capital) i de baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació. Veure ANNEX 2- S'aprova i dóna conformitat, per unanimitat, a l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis segons la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2013, emès per la intervenció.

Vista la informació del Departament de Comptabilitat en relació al registre de Factures, s’informa que la relació de factures i indicació de grau de compliment de terminis indicats a la llei 15/2010, relatius exclusivament a la data de pagament des de la data del registre de factures i seguint el format on line (IT) reclamat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat es la següent:

Exercici 2013Segon Trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

45

Resta de pagaments238

179.230Pagaments totals durant el trimestre

283

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

554- S'aprova, amb 9 vots a favor (CiU i ERC) i 2 en contra (PSC), ampliar la declaració, del que es va aprovar per acord del Ple en sessió extraordinària de data 15 d’abril de 2013, que l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí en els casos següents:

a) Per cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories professionals següents, que es consideren prioritaris:

Sector: Urbanisme. Funcions: Les establertes com a peons de Brigada Municipal. Categoria professional: Peons de la Brigada Municipal.

b) Per cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es consideren essencials:

Els serveis de reparació i de manteniment d’infraestructures municipals i de neteja viària.- S'aprova definitivament, per unanimitat, la desafectació parcial de bé immoble del vial de 10,40 m2. que confronta al solar del carrer de la Torregassa número 63, per canviar la seva qualificació de bé de domini públic afectes a l’ús públic a bé patrimonial.- S'aprova definitivament, per unanimitat, la desafectació del Pou de la Plana Polígon 15 Parcel·la 16 de Lletger, per canviar la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.

Potser t'agradaria compartir ...