Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

20-06-2013

Ple ordinari del 20 de juny de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   

Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 20 de juny de 2013.

- S'aproven, per unanimitat, les actes de la sessió ordinària del 21 de març i de la sessió extraordinària del 15 d'abril de 2013.

- Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 55 al 110 de 2013, excepte 84/89/90 de 2013 que es ratifiquen:


55

21/03/2013

Decret pagaments mes març

56

22/03/2013

Decret contracció laboral temporal urgent dinamitzadora-Radio municipal Sra. Laia Batlle i Urgell

57

25/03/2013

Convocatòria JGL 25/03/2013

58

25/03/2013

Decret reconeixement de triennis Sra .Carmen Muriana Pérez

59

25/03/2012

Decret reconeixement de triennis Sra . Maria Josefa Muriana Muriana

60

26/03/2013

Requeriment esmenes de documentació presentada per activitat de RECICLATGES PENEDÈS

61

27/03/2003

Incoació expedient baixa padronal per inscripció indeguda/caducitat.

62

27/03/2013

Decret nomenament procurador de tribunals Sr.Josep Farré Lerin recurs ordinari 674/2012

63

28/03/2013

Autorització realització festa dels tres tombs dia 28 d'abril de 2013 Lletger

64

02/04/2013

Decret sentència 169/2013 1/3/2013 del TSJC desestimant el recurs de Manuel Marin contra la desestimació del recurs contra el decret
de caducitat de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística contra Masies de Barà per les obres del carrer Sant Antoni.

65

02/04/2013

Decret pagament per part d'Aqualia despeses pagament abastament de l'aigua (CAT) import de 41714,86 euros

66

03/04/2013

Requeriment declaració de les liquidacions de l'impost sobre la renta del regidor MIQUEL MARTIL DARDER

67

05/04/2013

Requeriment documentació activitat REPUESTOS SAN ESTEBAN

68

08/04/2013

Convocatòria JGL 8/4/2013

69

08/04/2013

Autorització tall camins i ocupació zones 2a. Cursa Muntanya del Centreex

70

11/04/2013

Convocatòria Ple extraordinari 15 d'abril de 2013

71

15/04/2013

Autorització pas pel municipi 6ª Pedalada Solidaria a favor de Metges sense Fronteres el pròxim 19 de maig

72

16/04/2013

Decret suspensió de les obres no autoritzades en la llicència OME 52/2012 a Enric Ribas Mañé. Polígon 4 parcel·la 67

73

17/04/2013

Decret baixa padronal estrangers no comunitaris i no residents

74

16/04/2013

Decret reconeixement trienni Sra.Monserrat Vivas i Carol

75

16/04/2013

Imposició d'una sanció a Magí Queralt Tàsies per no haver enderrocat les construccions que es troben en estat ruïnós i l'adequació i neteja
del terreny de la finca entre la Torregassa i el Papiolet.

76

16/04/2013

Decret inscripció del curs virtual sobre comptabilitat pública local Sr.Manel Pahissa i Casas

76,1

16/04/2013

Decret informació Regidor ERC Sr. Joan Basseda i Domènech

77

17/04/2013

Deixar sense efecte el Decret de l'Alcaldia núm. 161/2012 pel qual s'imposava una sanció de 300,00 a Juan Carlos Martin Cuenca

78

19/04/2013

Decret d'anul·lació rebut IVTM d’acord art. 4 de ordenança reguladora de l'impost

79

22/04/2013

Decret convocatòria JGL 22/04/2013

80

24/04/2013

Decret requerint registre d'interessos i declaració per a la pressa de possessió com a regidor de l'Ajuntament del Sr. José Luis Pérez López

81

25/04/2013

Decret reintegrament xec bancari i requeriment de documentació a AQUALIA, SA

82

25/04/2013

Decret declarant sense efectes comunicació d'AQUALIA de donant de baixa els pous de Llobets i Torregassa 2

83

25/04/2013

Decret pagaments nòmines mes abril

84

30/04/2013

Decret sobre aprovació de l'informe d'Intervenció compliment Llei de morositat primer trimestre del 2013

85

02/05/2013

Decret de fraccionament pagament sol·licitat per ISART SL

86

02/05/2013

Decret requeriment legalització activitat c/ Montserrat 2

87

03/05/2013

Convocatòria JGL 6/5/2013

88

03/05/2013

Decret pagaments 8 de maig 2013

89

10/05/2013

Nomenament titular del portaveu del grup polític PSC municipal.

90

10/05/2013

Nomenament vocal de la Comissió Especial de Comptes.

91

14/06/2012

Autorització tall carrer Joan Fuster per la Revetlla de Sant Joan

92

16/05/2013

Convocatòria JGL 20/05/2013

93

20/05/2013

Revocació decret 250/2008 activitat Manipulados Prat SL

94

21/05/2013

Decret estimar al·legacions presentades per AQUALIA del Pla de Pagament facturació CAT

95

22/05/2013

Decret d'esmena control activitat NICOLAS CARREÑO VERNEY( DISTRIBUCIONES ANA SL)

96

22/05/2013

Decret d'emissió d'informe urbanístic activitat Reciclatges Penedès SL.

97

23/05/2013

Decret inici de l'expedient d'aprovació dels Comptes Generals 2013

98

23/05/2013

Ratificació del decret alcaldia 72/2013 per les obres sense fora de la llicència atorgada a Enric Ribas Mañé al polígon 4 parcel·la 67.

99

27/05/2013

Decret convocatòria Comissió especial de comptes

100

27/05/2013

Ordre d'execució a DOMISA CONSTRUCCIONS, SA sobre l'estat de la finca per nius de coloms a l'edifici del carrer Tibet, núm. 12-14

101

27/05/2013

Decret pagaments nòmines maig

102

28/05/2013

Cessió de material per una celebració el dia 1 de juny de 2013 (cadires i taulons amb cavallets)

103

30/05/2013

Autorització tirada al plat diferents dies Societat de Caçadors

104

30/05/2013

Incoació expedient protecció legalitat urbanística obres sense llicència a Vallfort consistent en la reforma d'una granja.

105

03/06/2013

Decret pagaments 3 de juny 2013

106

03/06/2013

Convocatòria JGL 3/6/2013

107

10/06/2013

Resolució al·legacions Cristina Martínez Barba sobre empresa AQUALIA

108

13/06/2013

Incoació expedient protecció legalitat urbanística obres sense llicència a Ildefonso González a polígon 12 parcel·la 86.

109

14/06/2013

Autorització ús camp de futbol anys 2012 i 2013

110

14/06/2013

Decret convocatòria Ple ordinari 20/06/2013
- Es ratifiquen, per unanimitat, els Decrets de l’alcaldia números 84/2013 de data 30 d’abril de 2013, 89/2013 de data 10 de maig de 2013 i 90/2013 de data 10 de maig de 2013. Veure ANNEXOS 1, 2 i 3.

- Es dóna possessió del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys al Sr. José Luis Pérez López a la vista de la credencial expedida a tal efecte per la Junta Electoral Central, prèvia prestació per part de l’interessat del jurament o promesa d’aquest de conformitat amb la següent formula:

- S'aprova, per unanimitat, el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública. Veure ANNEX 4.

- S'aprova, amb 8 vots a favor (CiU i ERC) i 2 en contra (PSC), la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de la Llar d’Infants, en els termes que figura a l’expedient que és el següent:

“Article 6è. Quota tributaria
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Escolaritat alumnes empadronats municipi
145 € mensuals
Quota de reducció del 20 % del 2n germà matriculat a la Llar d’Infants pel mateix curs escolar 2013-2014 i empadronat al municipi 116
mensuals
Quota mensual per alumnes no empadronats al municipi 61,10 € mensuals
Assegurances i material 54,40 € curs
Servei de menjado
r 6,25 € menú/dia

En la mateixa votació s'aprova la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de menjador escolar, en els termes que figura a l’expedient que és el següent:

“Article 6è. Quota tributaria
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Preus menú/ dia
Alumnes
Preu d’1 a 19 tiquets 6,10 € tiquet
Preu de 20 tiquets o més 5,80 € tiquet
Mestres
Preu tiquet 5,30 € tiquet

- S'aprova inicialment, i per unanimitat, la desafectació parcial de bé immoble efectes a l’ús públic del vial que confronta al solar del carrer de Torregassa número 63 d’una superfície de 10,40 m2., canviant la seva qualificació de bé de domini públic a efectes de l’ús pública bé patrimonial.

- S'aprova inicialment i per unanimitat, la desafectació del bé immoble del Pou de la Plana Polígon 15 Parcel·la 16 de Lletger, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.

- S'acorda, per unanimitat, instar la gratuïtat dels peatges de l’AP7 del Vendrell fins a Torredembarra i fins a Vilafranca, de la C-32, des del Vendrell fins a Cubelles, i l’AP-2 de la Bisbal del Penedès fins a Vila-rodona, mentre el Ministerio de Fomento resolgui una solució definitiva per a la carretera N-340 al seu pas pel Baix Penedès. Veure ANNEX 5.

- S'aprova, amb 9 vots a favor (CiU i ERC) i 2 en contra (PSC), la moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya, presentada pels grups municipals d'ERC i CiU. Veure ANNEX 6.

- S'aprova, amb 9 vots a favor (CiU i ERC) i 2 en contra (PSC), la moció per demanar la supressió de la Delegació i Subdelegació del Govern espanyol a Catalunya, presentada pels grups municipals d'ERC i CiU. Veure ANNEX 7.

- Es llegeix la sentència del Jutjat contenciós-administratiu núm. 1 de Tarragona sobre la demanda interposada contra l'ajuntament per les intervencions a Can Quildo, en què es desestima tal demanda.

- Es dóna torn als precs i preguntes.


Potser t'agradaria compartir ...