Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

15-04-2013

Ple ordinari del 21 de març de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del 21 de març de 2013.- S'aprova per unanimitat, les actes del Ple ordinari de data 20 de desembre del 2012, del Ple extraordinari de data 31 de gener del 2013 i del Ple extraordinari de data 21 de febrer de 2013 amb la correcció a l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 21 de febrer del 2013 a la pàgina 7 on diu:

Vots a favor: 6 corresponent als partits polítics (06 CiU)

Abstenció : 4 corresponent als partits polítics (03 ERC 01 PSC)

En contra: 0”

Ha de dir:

Vots a favor: 6 corresponent als partits polítics (06 CiU)

Abstenció : 0

En contra: 4 corresponent als partits polítics (03 ERC 01 PSC)”- Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 228 al 232 B del 2012 i de l’1 al 554 del 2013:

Decrets 2012

228

17/12/2012

Convocatòria Junta de Govern 17/12/2012

229

18/12/2012

Autorització utilització sala Casa cultura projecció treball dia 20/12/2012

230

20/12/2012

Decret pagament nòmines mes desembre

231

28/12/2012

Decret substitució Secretari Interventor

232

28/12/2012

Assistència Jornada Llei estabilitat pressupostaria dia 17 de gener de 2013

232 B

31/12/2012

Decret pagament 31 de desembre 2012

Decrets 2013

1

02-01-13

Pagaments 2 de gener 2013

2

02-01-13

Personació de l'advocada Mercè Cabello en el recurs contenciós 613/2012 Armengol Salvadó contra denegació de la devolució d'un ICIO. Exp. 240/2012

3

14-01-13

Calendari de recaptació d'impostos i taxes municipals 2013

4

14-01-13

Creació de la Comissió de Seguiment d'acord clàusula 15 del ple de condicions per a la contractació del servei d'aigua de Sanejament amb Aqualia.

5

14-01-13

Reclamació pagaments indeguts LIDERA HIGIENE,SL

6

14-01-13

Reclamació pagaments indeguts JOAN IGNASI MARTIN AVENTIN

7

14-01-13

Reclamació pagaments indeguts ARMAND MURILLO GARCIA TUÑON

8

14-01-13

Convocatòria Junta de Govern Local 14-01-2013

9

14-01-13

Reclamació pagaments indeguts ALFRED VENTOSA i CARULLA

10

14-01-13

Reclamació pagaments indeguts RICARDO SAUL SANCHEZ OBAYA

11

15-01-13

Sol·licitud bestreta a BASE- Gestió d'Ingressos Diputació de Tarragona

12

16-01-13

Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua pel 2013

13

21-01-13

Autorització 22ena Marxa Cicloturista terres de vi i cava dia 17 de març de 2013

14

23-01-13

Decret Aprovació hores extraordinàries

15

24-01-13

Designació director de l'obra i coordinador de seguretat per a la Construcció del magatzem municipal al carrer Barcelona, núm. 11

16

24-01-13

Resolució del recurs de reposició presentat per MANUEL LABALLOS contra gestions i cobrament servei aigua de AQUALIA

17

25-01-13

Decret pagaments 29 de gener 2013

18

28-01-13

Convocatòria Ple extraordinari 31/01/2013

19

28-01-13

Convocatòria JGL 28-01-2013

20

29-01-03

Decret nòmines mes gener 2013

21

29-01-13

Decret baixa padronal estrangers no comunitaris i no residents

22

31-01-13

Decret execució de sentència del camp de futbol. Sentència 948 de data 20/12/2012 TSJC

23

31-01-13

Autorització tall de carrer per festa de l'oli i el vi novell

24

31-01-13

Cessió informació sobre les llicències d'obres atorgades a la Fundació Godó. Sol·licitud de Xavier Pons Ribas

25

31-01-13

Decret contractació laboral urgent Monitora Menjador en substitució Sra. Trinidad Murillo per incapacitat laboral transitòria.

26

01-02-13

Decret subministrament informació Regidor Sr. Joan Basseda i Domènech.

27

04-02-13

Decret aprovació hores extraordinàries

28

04-02-13

Decret nomenament advocat en el procediment del recurs 228/2009 camp de futbol

29

05-02-13

Decret compensació de deutes no tributaris

30

06-02-13

Decret pagaments 6 de febrer 2013

31

08-02-13

Decret subministrament d'informació Sra. Montserrat Lope Colldeforns

32

11-02-13

Convocatòria JGL 11-02-2013

33

15-02-13

Autorització tramesa d'un CD de la Topografia de Sant Jaume escala 1:1000 a l'empresa Boslan Ingeniería, encarregada de fer l'estudi previ del traçat entre l'Arboç i Sant Jaume per a la canalització del gas.

34

18-02-13

Convocatòria Ple extraordinari 21/02/2013

35

19-02-13

Designació director de l'obra i coordinador de seguretat per a la Rehabilitació de la nau de Cornudella per a destinar-la a local social i magatzem al Camí de Cal Tico.

36

21-02-13

Decret baixes RD exercicis anteriors

37

21-02-13

Decret baixes ADO exercicis anteriors

38

21-02-13

Decret ADO exercicis anteriors pressupost 2013

39

22-02-13

Decret pagament nòmines mes febrer

40

22-02-13

Decret renovació Jutge de pau titular

41

25-02-13

Incoació expedient baixa padronal per inscripció indeguda/caducitat.

42

25-02-13

Convocatòria JGL 25/02/2013

43

26-02-13

Decret pagaments mes febrer

44

27-02-13

Decret autorització assistència del Secretari Interventor Manel Pahissa i Casas Curs sobre el procediment contenciós administratiu

45

28-02-13

Tramesa informació sobre la situació urbanística del carrer de l'Or a Antoni Samper per fer un peritatge per Endesa.

46

04-03-13

Requeriment esmenes deficiències detectades a inspecció activitat TODIER SL

47

05-03-13

Petició d'aplicació de coeficientsIBI per exercici 2014 i successius

48

06-03-13

Decret subvenció per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció

49

06-03-13

Decret liquidació pressupost 2012

50

07-03-13

Liquidació taxa enterrament d'Antonio Vives Colet

51

07-03-13

Accés a la informació a particulars sobre expedient concessió aigua

52

11-03-13

Convocatòria JGL 11/03/2013

53

13-03-13

Imposició d'una sanció a Magí Queralt Tàsies per no haver enderrocat les construccions que es troben en estat ruïnós i l'adequació i neteja
del terreny de la finca entre la Torregassa i el Papiolet.

54

15-03-13

Convocatòria Ple ordinari 21/03/2013- S'aprova definitivament, per unanimitat, el resum numèric general municipal d'habitants de les xifres obtingudes en la revisió d'1 de gener de 2012 amb les següents dades:

Concepte

Total

Homes

Dones

Població del municipi a 1 de gener de 2012

2.491

1.275

1.216- S'aprova provisionalment, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), la imposició i ordenació del preu públic per publicitat a la ràdio municipal i l’ordenança fiscal reguladora d’aquest. Veure ANNEX 1.- S'acorda, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys al Consorci de Comunicació Local. Veure ANNEX 2.- S'aprova per unanimitat, la moció presentada per la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques del Baix Penedès. Veure ANNEX 3.


- S'aprova per unanimitat, la moció presentada per el PSC sobre el dret a decidir del poble de Catalunya . Veure ANNEX 4.- S'aprova per unanimitat, la moció presentada per el PSC, de suport a la iniciativa legislativa popular per la regulació de la dació de pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. Veure ANNEX 5.- S'aprova per unanimitat, la moció presentada per el PSC reclamant el pagament immediat dels deutes acumulats per la Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les administracions locals en matèria de serveis socials i atenció a la dependència. Veure ANNEX 6.- S'aprova per unanimitat, la moció presentada per el PSC contra la tècnica d’extracció anomenada fractura hidràulica o fracking a Catalunya. Veure ANNEX 7.- S'aprova per unanimitat, la moció presentada per el PSC, de rebuig a la llei 10/2012 de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de la administració de justícia. Veure ANNEX 8.- S'informa de la gestió del govern municipal.- El Ple pren el coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, que realitza el Sr. Miquel Martí i Darder.- S'acorda per unanimitat, verificar el text refós de la modificació puntual del Pla Parcial Sector R Els Arcs Industrial, redactat pels serveis tècnics que conté les prescripcions establertes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya en sessió de data 22 de febrer de 2013 i que té per objecte modificar la redacció del següent apartat:

Article 14. Zona d’indústria aïllada (clau 12)

5.3. Aparcament: Es preveurà una plaça d’aparcament per cada 100 m2 edificats per als usos següents

3 (Bar, restaurant i similars)

4 (Comercial)

7.4 (Industrial Tallers de reparació i de les estacions de servei)

7.5 ( Industrial, agències de transport)

Per a la resta d’usos admesos es preveurà, dins de cada parcel·la, una plaça d’aparcament per a cada 150 m2. En tot cas es donarà compliment a les normatives sectorials aplicables per cada ús. Cada plaça d’aparcament tindrà una superfície rectangular mínima de 2.20 x 4.50 m. Tanmateix, es preveurà dins de cada parcel·la la superfície necessària per a la càrrega i descàrrega, de manera que aquestes operacions no es podran fer a la via pública.”

Potser t'agradaria compartir ...