Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

31-01-2013

Ple extraordinari del 31 de gener de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 31 de gener de 2013.- S'aprova provisionalment, per unanimitat, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per al canvi de qualificació urbanística de la parcel·la situada al carrer Prat de la Riba, núm. 24 de 400 m2 de superfície, de l’actual qualificació clau 6a zona d’ordenació residencial oberta unifamiliar, a la que es pretén amb la modificació puntual: clau 7 zona d’implantació industrial.- S'aprova i accepta, per unanimitat, el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per al sosteniment del funcionament de Centres Educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012. Veure ANNEX 1.- S'aprova i dóna conformitat a l’informe emès per la intervenció. Vista la informació del Departament de Comptabilitat en relació al registre de Factures, s’informa que la relació de factures i indicació de grau de compliment de terminis indicats a la llei 15/2010, relatius exclusivament a la data de pagament des de la data del registre de factures i seguint el format on line (IT) reclamat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat es la següent:

Exercici 2012Quart Trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

32

57.347,00

Resta de pagaments519

535.810,00

Pagaments totals durant el trimestre

551

593.157,00

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

990

876.493,00OBSERVACIONS GLOBALS DEL QUART TRIMESTRE DEL 2012: S’ha de assenyalar la conveniència de redactar un pla de tresoreria que hauria d’especificar la possibilitat o no de complir amb la llei de la morositat, tenint en compte la dificultat de simultània tal Llei amb el RD Llei 8/2010, de 20 de maig sobre reducció de dèficit públic.- S'aprova e informa favorablement, amb 9 vots a favor (CiU i ERC) i 2 abstencions (PSC), l’estudi econòmic de modificació de tarifes del Servei Municipal d’Abastament i de Sanejament d’Aigua Potable de Sant Jaume dels Domenys presentada per l’empresa concessionària AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA., d’acord en els termes presentades als article 2 i 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el regim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. Veure ANNEX 2.- S'aprova provisionalment, amb 9 vots a favor (CiU i ERC) i 2 abstencions (PSC), la imposició i ordenació de la taxa per la prestació del servei de gestió, conservació, neteja i manteniment del servei de clavegueram, tractament i depuració d'aigües residuals i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta. Veure ANNEX 3.- Es dóna compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que s’ha manifestat sobre el camp de futbol, de la qual s'extracta la resolució judicial:FALLOESTIMAMOS el recurso de apelación contra la Sentencia arriba indicada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona, dictada en autos 228/2009; Sentencia que REVOCAMOS y dejamos sin efecto.Y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de 2009, por el que se acuerda aprobar definitivamente el proyecto de construcción de un campo de fútbol entre la calle Marinada y Condal de la zona de “Els Arquets”. Acuerdo y proyecto que ANULAMOS y dejamos sin efecto.Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de Casación y es firme.Se remitirán al juzgado de procedencia las actuaciones recibidas con certificación de la presente Sentencia y atento oficio para que se lleve a efecto lo resuelto.”

Potser t'agradaria compartir ...