Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

20-12-2012

Ple ordinari del 20 de desembre de 2012

Potser t'agradaria compartir ...   

Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 20 de desembre de 2013.- S'aprova, per unanimitat, amb les correccions que es detallen, les actes del ple extraordinari de data 24 d’agost del 2.012 (12 hores), 24 d’agost del 2012( 13 hores), l’ordinari del dia 27 de setembre de 2012 i els extraordinaris dels dies 19 d’octubre del 2012 i del 29 d’octubre del 2012. Correccions: De l’acta del ple extraordinari de data 24 d’agost del 2012 convocada a les 12 hores, a la pàgina 16 en el paràgraf sisè on diu “Com he dit vàries vegades sempre el veuré a vostè com persona prejudicialitzada d’aquest país, ”ha de dir“ Com he dit vàries vegades sempre el veurem a vostè com la persona que va prejudicialitzar la via política d’aquest poble”. A la pagina 20 paràgraf 11 on diu “Volem...” ha de dir “Volen...”. A la pagina 25 paràgraf cinquè al final a partir del punt seguit, queda de la següent manera: El Sr. Pallarès ha creat una dependència que a mi em fa por, la dependència de la judicialització de la política que ha arribat a tal punt que fa molta por, perquè realment vostè arribarà a un punt que els mateixos companys de l’equip de govern, de la comarca o inclús des de Barcelona acabarà fent-lo fora.”- És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 170 al 227 del 2012:

170

24/09/2012

Convocatòria JGL 24/9/2012

171

25/09/2012

Atorgar al dret a la informació al Sr.Larrosa de l'expedient de la concessió de l'aigua.

172

26/09/2012

Decret pagament nòmines mes setembre

173

27/09/2012

Requeriment documentació AQUALIA per l'execució de suspensió subministrament aigua a abonats

174

28/09/2012

Desestimació reclamació aigua Sr. M.L.

175

02/10/2012

Cessió ús sala conferències per una festa d'aniversari pel dia 5 d'octubre de 2012

176

03/10/2012

Reconeixement triennis Sr. Christian-Kare Knoph

177

05/10/2012

Designació representants administració eleccions al Parlament de Catalunya 25/11/2012

178

05/10/2012

Designació dels local electorals per a la celebració de les eleccions Parlament de Catalunya 2012

179

05/10/2012

Designació dels llocs públics gratuïts per propaganda electoral i locals públics per actes electorals.

180

08/10/2012

Convocatòria JGL 8/10/2012

181

10/10/2012

Renúncia a l'ús de captació dels pous vells de St. Jaume, la Carronya, nou de la Carronya, Lletger, i el Papiolet.

182

11/10/2012

Decret contractació tràmit d'urgència, contracte laboral temporal a temps parcial Sr. X.G.L. i la Sra. R.M.P.C.

183

16/10/2012

Convocatòria Ple extraordinari 19 d'octubre de 2012

184

16/10/2012

Decret de designació de responsables per donar-se d'alta com gestors de l'HERMES (PAU)

185

22/10/2012

Autorització sala de conferències casa de cultura dia 30 d'octubre per festa d'aniversari

186

22/10/2012

Autorització escola de Papiolet dia 1 de novembre per festa d'aniversari

187

22/10/2012

Decret convocatòria Junta Govern 22/10/2012

188

23/10/2012

Decret nomenament Procurador de Tribunals Sr. Josep Farré Lerin, recurs ordinària 443/2012

189

23/10/2012

Decret remissió expedient 88/2010 al JCA núm. 2 de Tarragona recurs ordinari 443/2012

190

23/10/2012

Decret d'incoació de l'expedient de modificació de les ordenances fiscal per l'exercici 2013

191

24/10/2012

Decret reclamació de pagament indeguts LIDERA HIGIENE, SL

192

24/10/2012

Decret reclamació de pagament indeguts J.I.M.A.

193

25/10/2012

Decret convocatòria Ple extraordinari 29/10/2012

194

25/10/2012

Decret reclamació de pagament indeguts ALFRED VENTOSA I CARULLA

195

29/10/2012

Decret declaració interessat i còpia d'un plànol de l'expedient OME 8/2005 a J.M.V.A.

196

29/10/2012

Ordre d'enderroc i adequació dels terrenys situats a les granges del Papiolet, propietat de M.Q.T.

197

29/10/2012

Cessió ús sala gran casa de cultura dia 31 d'octubre per una festa de la Castanyada

198

30/10/2012

Decret designació d'espais públics reservats pels cartells, pancartes i banderoles de propaganda electoral

199

31/10/2012

Decret substitució del Secretari Interventor del 5 al 16 de novembre del 2012 ambdós inclosos

200

31/10/2012

Decret requeriment documentació comunicació activitat ramadera 342 D.R.R.

201

05/11/2012

Convocatòria JGL 5/11/2012

202

08/11/2012

Cessió ús sala del Papiolet dia 11 de novembre per una festa d'aniversari

203

19/11/2012

Convocatòria JGL 19/11/2012

204

21/11/2012

Decret ordre d'enderroc de la piscina construïda sense llicència al carrer Torregassa, núm. 66

205

22/11/2012

Decret reclamació de pagament indeguts A.M.G.T.

206

23/11/2012

ANUL·LAT

207

26/11/2012

Decret de compromís de pagament compra equips informàtics a MEGABYTE

208

26/11/2012

Decret reclamació de pagament indeguts R.S.S:O.

209

27/11/2012

Decret de pagaments de nòmines mes novembre

210

28/11/2012

Anul·lat

211

28/11/2012

Decret modificació contracte per a la gestió del servei públic de recollida selectiva

212

28/11/2012

Decret de correcció d'errada material d'aprovació provisional de la modificació puntal del pla parcial sector R "Els Arcs Industrial".

213

29/11/2012

Decret de no obligació del pagament de la compra de l'aigua del CAT per part de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

214

29/11/2012

Requeriment documentació AQUALIA per l'execució de suspensió subministrament aigua a abonats 23-11-2012

215

03/12/2012

Declaració de desistiment i arxiu expedient activitat sr. D.R.

216

03/12/2012

Convocatòria JGL 3/12/2012

217

05/12/2012

Autorització utilització sala Casa cultura festa aniversari dia 08/12/2012

218

05/12/2012

Autorització utilització sala Casa cultura festa aniversari dia 29/12/2012

219

10/12/2012

Requeriment d'esmena de la sol·licitud de modificació de tarifes presentada per l'empresa AQUALIA SA

220

10/12/2012

Expedients de baixes padronals desembre 2012

221

10/12/2012

Requeriment documentació AQUALIA (RE 3235 i 3234) per a l'execució de suspensió subministrament aigua abonats

222

11/12/2012

Arxiu per desestiment sol·licitud AQUALIA RE 2792 REF. 12/28 DECRET 173/2012.

223

11/12/2012

Decret donar compte suspensió aprovació preus Comissió de Preus de Catalunya de la modificació tarifes aigua AQUALIA

224

13/12/2012

Decret pagaments 13 de desembre 2012

225

14/12/2012

Decret correcció error material ordenança fiscal 5 IIVTM

226

14/12/2012

Decret autorització tramesa de còpies del projecte de l'habitatge a C.S.G (c. de l'Agricultura, núm. 66)

227

17/12/2012

Convocatòria ple ordinari 20/12/2012- Es ratifica, per unanimitat, el Decret de l’alcaldia número 212/2012 de data 28 de novembre de 2012. Veure ANNEX 1.- S'aprova inicialment, amb 8 vots a favor (CiU i ERC) i 2 abstencions (PSC), els següents noms als nous carrers que es troben en el Pla Parcial Sector G Sant Jaume Residencial Sud, i d’acord amb el plànol que s’adjunta a la present proposta:

  • Carrer de les Oliveres

  • Carrer dels Cirerers

  • Carrer dels Ametllers

  • Carrer del Xarel·lo

  • Carrer de les Alzines

  • Carrer del Sumoll

  • Carrer de Pau Sicart

  • Avinguda de Catalunya

  • Avinguda dels Països Catalans

- S'acorda, per unanimitat, iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Sant Jaume dels Domenys que afecta a la urbanització del Papagai, nomenar l'Alcalde, Sr. Magí Pallarès i Morgades, Regidor Sr. Xavier Vona i Casanella, el Regidor Sr. Joan Viñas i Pros, com a tècnic el Sr. Josep Almirall I Montserrat i el Secretari Manel Pahissa i Casas de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys com a membres de la Comissió que ha de representar l'Ajuntament en les operacions de delimitació del terme municipal.- S'aprova i dóna conformitat, per unanimitat, a l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis sobre la llei contra la morositat en el 3r trimestre de 2012 emès per la intervenció. Vista la informació del Departament de Comptabilitat en relació al registre de Factures, s’informa que la relació de factures i indicació de grau de compliment de terminis indicats a la llei 15/2010, relatius exclusivament a la data de pagament des de la data del registre de factures i seguint el format on line (IT) reclamat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat es la següent:

Exercici 2012Tercer Trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

50

101.489,80

Resta de pagaments66

77.723,87

Pagaments totals durant el trimestre

116

179.213,67

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

1.022

992.940,86OBSERVACIONS GLOBALS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012:

S’ha de assenyalar la conveniència de redactar un pla de tresoreria que hauria d’especificar la possibilitat o no de complir amb la llei de la morositat, tenint en compte la dificultat de simultània tal Llei amb el RD Llei 8/2010, de 20 de maig sobre reducció de dèficit públic.- S'acorda, per unanimitat, renunciar a la percepció de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 de l’Alcalde-President de la Corporació Sr. Magí Pallarès i Morgades per un import íntegre de 2.440,97 €., així com als Regidors Sra. Núria Lahoz Angusto i el Sr. Gerard González Martín per un import íntegre 498,07 €., cadascú respectivament. Així mateix s'acorda, per unanimitat, renunciar a la percepció de la indemnització per assistència a la Junta de Govern Local corresponent a la segona quinzena del mes de desembre del 2012 dels Regidors Sr. Xavier Vona i Casanella, Joan Viñas i Pros i Sr. Albert Carreras i Caralt per un import de 285 €., cadascú respectivament.- S'aprova inicialment, amb 6 vots a favor (CiU), 2 abstencions (PSC) i 3 en contra (ERC), el Pressupost General de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, per a l'exercici econòmic 2.013, juntament amb les seves Bases d'execució. Veure ANNEX 2

 

- S'aprova, amb 6 vots a favor (CiU), 2 abstencions (PSC) i 3 en contra (ERC), la plantilla i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Corporació així com donar compte de l’informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària.- S'acorda, per unanimitat, manifestar el rebuig a les Sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió als centres educatius de Catalunya, així com manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes Sentencies ni altres similars que les puguin seguir, i instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes Sentències i instar al govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.- L'alcalde informa de la gestió duta a terme.

Potser t'agradaria compartir ...