Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

29-10-2012

Ple extraordinari del 29 d'octubre de 2012

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 29 d'octubre de 2012.- S'aprova, per unanimitat, el resultat del sorteig públic per a la formació de les meses electorals que es constituiran el dia 25 de novembre de 2012, per a les eleccions convocades mitjançant Decret 104/2012, d'1 d’octubre.


- Es desestimen, per unanimitat, les al·legacions presentades per la persona interessada contra l’acord d’aprovació provisional del Text Refós del sector A Torregassa nord ja que la normativa urbanística aplicable a l’expedient no preveu cap reserva de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, ni de règim general ni de règim especial o preu concertat. Per tant, totes les al·legacions efectuades per l'interessat respecte la nul·litat de l’aprovació efectuada per l’Ajuntament per no contemplar la reserva de sòl destinada a habitatges de protecció oficial no poden ser acceptades, ja que en cap cas ens trobem davant d’un supòsit de nul·litat de l’expedient; si no que el mateix s’adequa a les prescripcions contingudes en la vigent urbanística aplicable; que com ja s’ha expressat és el Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.- S'aprova provisionalment, amb 6 vots a favor (CiU) i 3 en contra (2 ERC i 1 PSC), per a l’exercici 2013 i següents, la modificació de les ordenances fiscals que es detallen a l'ANNEX 1.

Potser t'agradaria compartir ...