Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

19-10-2012

Ple extraordinari del 19 d'octubre de 2012

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 19 d'octubre de 2012.- S'aprova amb 6 vots a favor (CiU), 3 abstencions (ERC) i 2 en contra (PSC), el Pla de Seguretat de l’obra d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal de Sant Jaume dels Domenys.- Es desestima, amb 6 vots a favor (CiU), 3 abstencions (ERC) i 2 en contra (PSC), el recurs de reposició presentat per l’empresa CONSTRUC-GREEN INGENIERIA Y SERVICIOS, SLcontra l’acord Plenari celebrada en sessió extraordinària de data 24 d’agost del 2.012 d’adjudicació a l’empresa UTE ROYALVERD SERVICE, SL- ARICO FOREST, SL de les obres d’instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol de Sant Jaume dels Domenys, per procediment obert amb tramitació ordinària, en els termes establerts a l’informe del Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.- S'acorda, per unanimitat, complementar mesures excepcionals justificades de les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei per incloure a les ja aprovades pel Ple ordinari de l’Ajuntament de 27 de setembre de 2012, dins dels següents termes:

3.1.1 Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal funcionari inclòs en el Règim General de la Seguretat Social i el personal laboral al seu servei es trobi en les següents situacions:

- hospitalització.

- intervenció quirúrgica.

- aquelles malalties greus a que fa referència el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu, així com altres situacions com les de risc durant l’embaràs i de violència de gènere. Un complement, des del primer dia de baixa, de les percepcions de l’entitat gestora, mútua o empresa col·labora autoritzada (INSS/MÚTUA), fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

Aquest complement no serà d’aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la situació d’incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data.- S'aprova, per unanimitat, la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de l'aplicació pressupostària de les partides 92-12010, 92-12110, 92-13000, 92-13302, 321-13000, 321-13002, 334-13000, 334-13002 per import de 22.337,41 euros, quedant els ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en els termes i abast que es determini en les corresponents Llei de Pressupostos.- S'aprova, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), el canvi de denominació i per tant la substitució, de l’obra establerta a la partida 453.61928 de “Pavimentació Pl. Ermita Els Arquets” per la de “Substitució de bandes reductores de velocitat per passos de vianants elevats”.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Municipi: Sant Jaume dels Domenys

Concepte: PAM 2012-Inversions-.2a “Substitució de bandes reductores de velocitat per passos de vianants elevats”

Pressupost elegible: 14.024,45 €.

Percentatge concedit: 95%

Import concedit: 13.323,23 €.

Projecte: 2012-110/03

Partida: 2012-1010-942-76212-01

- S'aprova, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), l’expedient de suplement de crèdit número 1/2012 que cal finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació i del finançament com a operació de crèdit del pagament de les factures a través de “Instituto de Crédito Oficial” en compliment del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors i del Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons pel finançament dels pagaments a proveïdors. Veure ANNEX 1.

Potser t'agradaria compartir ...